a

Заштитник грађана након спроведеног поступка контроле упутио је извештај са препорукама Министарству просвете због незаконитости и неправилности у раду Медицинског факултета Универзитета у Београду. Потребно је да Министарство просвете изврши нови инспекцијски надзор над радом Медицинског факултета Универзитета у Београду у вези са организовањем и полагањем испита из предмета Микробиологија и Клиничка микробиологија. Приликом спровођења надзора, републички просветни инспектори треба да обрате пажњу да ли се испити из предмета Микробиологија и Клиничка микробиологија спроводе у складу са обавезујућим нормама из чланова 33-40. Правилника о организацији и извођењу интегрисаних академских студија за стицање звања доктор медицине, а посебно чланом 37. став 2. Правилника.

Министарство просвете обавестиће Заштитника грађана о резултатима спроведеног надзора.