a

Заштитник грађана упутио је препоруке Градском центру за социјални рад у Београду – Одељење Палилула због неблаговременог достављања извештаја и стручног мишљења по захтеву суда, што је за последицу имало пролонгирање доношења судске одлуке у поступку за поверавање деце, који траје више од четири године.

Пропусти које је начинио надлежни орган у поступцима породично-правне заштите деце у породици притужиље нису отклоњиви, а штетне последице по права, добробит и развој деце не могу се значајно умањити. Међутим, поступањем по препорукама Заштитника грађана у конкретном случају могуће је спречавање сличних пропуста у будућности. Стога је Заштитник грађана упутио препоруке надлежном органу у циљу отклањања утврђених пропуста у највећој могућој мери и заштите најбољих интереса детета, унапређења рада органа управе, поштовања правне сигурности и спречавања сличних пропуста у будућности, наводи се у препоруци.