a

Заштитник грађана је упутио препоруку градском Секретаријату за социјалну заштиту, тражећи да град Београд обезбеди остваривање права грађана из области социјалне заштите омогућавањем благовремене исплате новчаних износа на које имају право.  

Препорука је уследила након што је по сопственој иницијативи, а на основу обраћања притужиље поводом неисплаћене једнократне новчане помоћи, кроз испитни поступак оцене законитости и правилности рада Градског Центра за социјални рад Београд, Заштитник грађана утврдио да кашњење у исплати није пропуст те установе, јер она не располаже средствима за остваривање права из области социјалне заштите, нити јој је у надлежности да их обезбеди, тако да не може да утиче ни на правовременост исплате једнократних давања.