a

Ретроактивном применом тада важећег Закона о пензијском и инвалидском осигурању Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Филијала за град Београд, донео је 2016. године решење којим се утврђује да притужиоцу престаје право на инвалидску пензију и исплата те пензије коjа је утврђена решењем из 1997. године.

С обзиром на то да је ново решење донето супротно члану 197. Устава Србије, Заштитник грађана је упутио препоруку републичком фонду да без одлагања поништи решење Филијале за град Београд из 2016. године.