a

Заштитник грађана је након покренутог контролног поступка утврдио да надлежни инспекцијски органи  нису остварили циљ поступка инспекцијског надзора.

С тим у вези Заштитник грађана је  у циљу  спречавања и отклањања штетних последица по законом и другим прописом заштићених  добара, права и интереса  упутио препоруке тако што је навео да је потребно  да Градска управа града Суботице, преко надлежне инспекције за заштиту животне средине, без одлагања, на основу примљених и прослеђених представки који се тичу рада предметне фарме, спроведе инспекцијски надзор у оквиру примене прописа из области заштите животне средине, а који се тичу процене утицаја, заштите ваздуха, управљања отпадом и других, те на основу утврђеног чињеничног стања, предузме све расположиве радње и мере из свог делокруга.

Такође потребно је да Градска управа града Суботице преко својих инспекцијских органа, у свом будућем раду, у циљу свеобухватности и делотворности инспекцијског надзора, благовремено и потпуно сагледава све наводе из примљених представки.