a

У циљу да се у будућности предупреде додатне лоше последице по очигледно већ нарушен водни режим на деоници реке Лим, Заштитник грађана упутио је Мишљење Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе“ тако што је потребно да предузме све расположиве мере и радове у циљу уређења водотока и заштите од штетног дејства вода на датој деоници реке Лим.

Републичка дирекција за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде треба да настави да врши редован надзор предметне деонице, те благовремено предузима све законом прописане мере у циљу отклањања евентуално утврђених неправилности и штетних последица до којих је дошло или може доћи услед одлагања отпада у водоток и на обалу водотока.