a

Заштитник грађана у поступку контроле и правилности рада Секретаријата за инспекцију, надзор и комуникацију Градске управе града Београда утврдио је неправилности и упутио препоруке. На основу прикупљених чињеница, Заштитник гтађана је оценио да је поступајуће одељење за инспекцију пропустило да прецизно утврди чињенично стање и да ли на притужиочевој адреси постоје нелегално изграђени објекти или не. Имајући у виду да поступајући инспекцијски орган у конкретном случају није утврдио да ли постоји законитост поступања, нити штетне последице истих, Заштитник грађана сматра да је оваквим неблаговременим поступањем органа осујећен циљ и сврха инспекцијског надзора.

Стога је потребно да се Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију Градске управе града Београда, преко својих инспекцијских органа, у свом будућем раду увек руководи законом и принципима добре управе, те да послове инспекцијског надзора обавља благовремено и са законом утврђеним циљем. Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију Градске управе града Београда, преко поступајуће грађевинске инспекције, треба да спроведе нови инспекцијски надзор на локацији коју је притужилац навео. На тај начин би се прецизно утврдило чињенично стање објекта на који се представка односи, наводи се у препоруци.