a

Након спроведеног поступка контроле законитости и правилности рада Републичког геодетског завода Заштитник грађана је оценио да завод није предузео све мере и активности у циљу доношења одлуке по жалби на решење Службе за катастар непокретности у законом прописаном року, те је на тај начин повредио принципе добре управе на штету права и правних интереса притужилаца.

Ради унапређења рада органа управе и спречавања сличних ситуација у будућности, Заштитник грађана упутио је препоруку Републичком геодетском заводу да без одлагања, у складу са својим управноправним овлашћењима, одлучи о жалбама и донесе на закону засновану одлуку у управној ствари, засновану на закону. Такође, завод ће предузети све потребне мере како би се обезбедило благовремено одлучивање у управним стварима, уз поштовање законом прописаних рокова и водити рачуна да се у другостепеном поступку одлуке доносе без одлагања.