a

Заштитник грађана оценио је након спроведеног поступка контроле законитости и правилности рада Републичког геодетског завода да завод није предузео све мере и радње да се донесе одлука по жалби на решење Службе за катастар непокретности у законом прописаном року. На тај начин Завод је повредио принципе добре управе на штету права и правних интереса притужилаца. Заводу су упућене препоруке да без одлагања, у складу са својим управноправним овлашћењима, одлучи о жалбама и донесе на закону засновану одлуку у управној ствари, засновану на закону и предузме све потребне мере да би се обезбедило благовремено одлучивање у управним стварима, уз поштовање законом прописаних рокова и води рачуна да се у другостепеном поступку одлуке доносе без одлагања.