a

У спроведеном поступку контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова Заштитник грађана је утврдио недостатке у поступању надлежног полицијског службеника Полицијске управе у Крагујевцу који је сертификован за поступање у складу са Законом о спречавању насиља у породици, тако што је наведени полицијски службеник извршио процену ризика непосредне опасности од насиља у породици и наложио изрицање хитне мере, а да претходно није притужиоцу пружио прилику да се изјасни о свим битним чињеницама догађаја. Такође, пропуст у раду начинили су и полицијски службеници који су уручили притужиоцу Наређење о изреченим хитним мерама, иако за то нису постојали законски услови. Наиме, требало је претходно о садржини његовог изјашњења обавестити надлежног полицијског службеника како би се извршила правилна процена ризика непосредне опасности од насиља у породици.

Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијска управа Крагујевац и Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијска управа Крушевац ће предузети мере ради утврђивања индивидуалне одговорности полицијских службеника који су поступали у конкретном случају за теже повреде службене дужности. Министарство унутрашњих послова ће спровести обуке полицијских службеника Полицијске управе Крагујевац и Полицијске управе Крушевац о важећим прописима који се односе на спречавање насиља у породици и њиховој примени у пракси, стоји у упућеним препорукама Заштитника грађана.