a

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјала питања начинило пропуст у раду тако што је, супротно одредби 151. Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица наложило општинским органима за борачко-инвалидску заштиту да сваких шест месеци уносе податке о животу не само за кориснике права којима се исплата врши у иностранству, него и за оне кориснике права којима се исплата врши у Републици Србији. Истовремено, првостепени органи су уместо да по службеној дужности прибављају и обрађују податак о животу за кориснике са пребивалиштем у Србији, обавезивали кориснике да им, као и корисници којима се исплата врши у иностранству, шестомесечно сами достављају доказ, односно да достављају уверење о животу или да лично приступе пред првостепени орган.

Након утврђеног пропуста у раду Заштитник грађана упутио је препоруку Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да уреди вођење Јединствене евиденције података тако да првостепени, општински орган за борачко-инвалидску заштиту по службеној дужности прибавља и обрађује (уноси у Јединствену евиденцију) податак о животу за оне кориснике права којима се исплата не врши у иностранству.