a

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом за преузимање, за јавну набавку мале вредности ЈН-13/13Н, преводилачке услуге за енглески језик

1.10 2013. година
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци

У складу са одредбом члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12) објављује се обавештење о закљученом уговору о јавној набавци:
 1. Заштитник грађана Републике Србије, Београд, Делиградска 16, www.ombudsman.rs - наручилац у смислу члана 2. став 1. тачка 1. Закона;
 2. Јавна набавка преводилачких услуга за енглески језик; 79530000 услуге превођења текста; 79540000 услуге усменог превођења;
 3. Уговорена вредност 1.300.000,00 динара без ПДВ.
 4. Критеријум за доделу уговора – економски најповољнија понуда;
 5. Примљена једна потпуна  и прихватљива понуда;
 6. Највиша понуђена цена по јединици мере је 50.700,00 динара без ПДВ;
 7. Најнижа понуђена цена по јединици мере је 50.700,00динара без ПДВ;
 8. Одлука о додели уговора донета 6.9..2013. године;
 9. Уговор закључен 24.9.2013. године
 10. Уговор додељен добављачу: Конгресни сервисни центар, д.о.о. Београд, Адмирала Гепрата 4, матични број 17326481, ПИБ 100218392;
 11. Рок извршења уговорене обавезе 23.9.2014. године.