a

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом за преузимање, за јавну набавку мале вредности ЈН-14/13Н, услуга течаја за енглески језик


1.10 2013. година
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци

У складу са одредбом члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12) објављује се обавештење о закљученом уговору о јавној набавци:
 1. Заштитник грађана Републике Србије, Београд, Делиградска 16, www.ombudsman.rs - наручилац у смислу члана 2. став 1. тачка 1. Закона;
 2. Јавна набавка услуга течаја за енглески језик; 80580000 - Организовање течајева за учење језика;
 3. Уговорена вредност 168.000,00 динара без ПДВ.
 4. Критеријум за доделу уговора – економски најповољнија понуда;
 5. Примљено пет потпуних  и прихватљивих понуда;
 6. Највиша понуђена цена је 485.760,00 динара без ПДВ;
 7. Најнижа понуђена цена је 168.000,00 динара без ПДВ;
 8. Одлука о додели уговора донета 6.9..2013. године;
 9. Уговор закључен 24.9.2013. године
 10. Уговор додељен добављачу: Школа енглеског језика MEMPHIS д.о.о.  Београд, Земун, Емилије Јакшић 47а, матични број 17058690, ПИБ 100129427;
 11. Рок извршења уговорене обавезе 31.12.2013. године.