a

Поштовани,

Према информацијама да Телеком Србија планира да постави антену на згради ул. Костолачка 32 у прилогу Вам достављамо петицију станара против постављања антене мобилне телефоније на поменутој локацији .

Станари околних зграда би због близине антенског система били константно годинама изложени великој количини зрачења.

Напомињемо да у непосредној близини (Качерска 6-12, Геронтолошки центар)
већ налазе 2 велика антенска система).

У прилогу су петиције станара зграде у непосредном окружењу

- Костолачка 27
- Костолачка 25
- Костолачка 21
- Костолачка 24
- Костолачка 28
- Костолачка 31
- Никшићка 9

Молимо Вас за све правне савете који су расположиви како би смо остварили наше право на заштиту и како би се пронашла друга локацију даље од наших зграда.

Станари потписници петиције

Поштовани,

Заштитник грађана је примио петицију станара стамбених зграда у Костолачкој улици у Београду против постављања антенског система Телекома Србија на кров стамбене зграде и којом се тражи помоћ овог органа како би се пронашла друга локација.

Уз пуно разумевање ситуације у којој се станари налазе, желимо да вам најпре укажемо да Заштитник грађана не може да утиче на постављање или непостављање базних станица од стране оператера, већ само на поштовање прописане процедуре од стране надлежних државних органа. С тим у вези, претпостављамо да сте вашу петицију упутили и на адресе других релевантних органа у конкретном случају, а пре свега оператеру, вашој локалној самоуправи, Граду, као и Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а како бисте искористили све могућности које вам стоје на располагању у циљу заштите права. Користимо прилику да вам свакако укажемо да оператер мора претходно да обезбеди сагласност Скупштине зграде, односно да са Скупштином зграде закључи уговор ради постављања базних станица или антенског система на кров зграде.

Сходно надлежностима Заштитника грађана, желимо да вам такође предочимо да надзор над применом Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, као и Закона о процени утицаја на животну средину врши инспекција за заштиту животне средине, те је неопходно да се обратите том органу уколико дође до постављања антенског система на кров ваше стамбене зграде. Инспекција за заштиту животне средине има право и дужност да контролише испуњеност услова за коришћење извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса, да ли се спроводе одговарајуће мере заштите, те да ли су испуњени сви остали законски услови ради његовог пуштања у рад сходно поменутим законима.

На крају, указујемо вам да уколико горенаведени органи не буду реаговали на вашу петицију, као и уколико сматрате да надлежни инспекцијски орган у конкретном случају не предузима све мере прописане законом, Заштитнику грађана можете поднети притужбу на њихов рад, уз достављање релевантних доказа о вашем обраћању. Наиме, Заштитник грађана контролише правилност и законитост поступања државних органа у складу са датим прописима, као и након што грађани исцрпе све правне могућности које им стоје на располагању. Детаљније информације о надлежностима Заштитника грађана и начину обраћања можете пронаћи на нашој интернет страници.

Уз захвалност на указаном, срдачно вас поздрављамо.

Стручна служба Заштитника грађана

-------

Поштовани Омбудсман,

према информацији са сајта ombudsmana rs, грађани вам могу поставити питања која тангирају област заштите животне средине, према томе и здравље грађана, на која ваша служба пружа адекватне одговоре. Иако сам изненађена вашој храбрости да пружате и овакве информације које су у сваком погледу уско стручне, овим путем вас молим вас да ми одговорите на следеће питање:

Поводом отицања опасних материја из јаловишта напуштеног рудника олова и зинка Столице у Костајничку реку, односно Јадар, па у Дрину па у Саву, колика је опасност по трајно загађење вода и земљишта,о којим се опасним материјама тачно ради, колика је њихова растворљивост у води и под којима условима се та растворљивост мења?  Да ли ово изливање опасних материја може угрозити здравље људи у којој мери? Које су мере заштите?

У очекивању вашег стручног одговора, поздрављам ВАс.

Молим Вас да ова питања објавите на сајту, као и ваш одговор.

Хвала.

Наташа Ђорђевић из Београда

 

Поштована госпођо Ђорђевић,

Захваљујемо се на Вашим питањима, али Заштитник грађана контролише рад органа јавне власти у погледу законитог и правилног остваривања права грађана, а не одговара на питања из надлежности тих органа уместо њих, нити се бави пословима из њиховог делокруга.

Користимо прилику да Вас обавестимо да смо поводом овог проблема већ покренули поступак контроле рада Министарства здравља И Министарства пољопривреде И заштите животне средине.

О резултатима поступка јавност ће бити благовремено обавештена.

С поштовањем,

Љиљана Мирић-Станковић

Начелница одељења за системска нормативна питања

-------

Поштовани,

Као неко ко воли природу обраћам вам се овим путем да искажем своју забринутост поводом потписивања споразума наше владе са Републиком Кином о изградњи термоелектране. Обзиром да се читав свет окреће неким чистијим изворима енергије, несхватљиво је да се гради термоелектрана која угрозава не само здравље грађана, већ је погубна и за животну средину. Испадне да ћемо извозити електричну енергију, а контаминирати сопствену земљу. Да ли сте ви у могућности да захтевате икакво објашњење или уложите некакав вид протеста, јер је влада небројано пута била нема за нас обичне грађане? Проблем са термоелектранама су отпад и продукти сагоревања. После бомбардовања је здравље грађана нарушено и сматрам да је изградња овог постројења погубна за грађане без обзира на економску добит.

Хвала унапред на одговору,

Јелена Радић

 

Уважена госпођо Радић,

У потпуности разумемо забринутост коју изражавате поводом планиране изградње термоелектране, али морате имати у виду да када је, као у овом случају, реч о поступању Владе РС, односно када су у питању политички или економски договори са представницима других земаља, Заштитник грађана нема овлашћења да на њих утиче, нити да предлаже њихове измене или другачија решења.

Међутим, за све пројекте за које постоји основана претпоставка да могу имати негативан утицај на животну средину, прописана је процедура која инвеститоре обавезује на израду студије о процени утицаја на животну средину, а којом морају бити обухваћене одговарајуће мере заштите животне средине. Такође, предвиђено је обавезно учешће заинтересоване јавности у поступку, што свакако мора бити испоштовано и приликом евентуалне изградње будуће термоелектране.

Дакле, као заинтересована јавност, грађани, њихова удружења, организације или групе имаће могућност да учествују у поступку процене утицаја на животну средину, да искажу свој став и изнесу примедбе на предложену студију, као и да изјаве законом предвиђена правна средства против одлука донетих у том поступку.

Заштитник грађана ће, у том случају, имати могућност да покрене поступак контроле уколико прописана процедура не буде поштована, а нарочито ако јавност не буде на адекватан начин обавештена о свим фазама поступка, односно ако јој не буде омогућено да у њему учествује.

 

Стручна служба Заштитника грађана

-------

Поштовани Омбудсман,

према информацији са сајта ombudsmana rs, грађани вам могу поставити питања која тангирају област заштите животне средине, према томе и здравље грађана, на која ваша служба пружа адекватне одговоре. Иако сам изненађена вашој храбрости да пружате и овакве информације које су у сваком погледу уско стручне, овим путем вас молим вас да ми одговорите на следеће питање:

ЗАШТО САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА У ШУМАДИЈСКОМ ОКРУГУ У КРАГУЈЕВЦУ НЕ ПОШТУЈЕ ОВАЈ ЗАКОН; ПОСЛЕ ВИШЕ МОЛБИ ПРИЈАВА И ОБРАЋАЊА ОНИ ОДБИЈАЈУ НАДЛЕЖНОСТ И АКО ИМАМО ДОКАЗЕ ОД ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ДА ЈЕ ВОДА НЕИСПРАВНА ЗА УПОТРЕБУ:

http://www.rdvode.gov.rs/doc/dokumenta/zakoni/zakon-o-vodama.pdf

X. НАДЗОР

Инспекцијски надзор

Члан 196.

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба овог закона и прописа донетих на основу овог закона врши Министарство преко инспектора надлежног за послове водопривреде (у даљем тексту: водни инспектор).

Водни инспектор врши и инспекцијски надзор над применом овог закона, других прописа и општих аката који се односе на изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму.

Инспекцијски надзор који се односи на здравствену исправност воде за пиће, санитарно-хигијенске потребе и купање врши министарство надлежно за послове здравља преко санитарног инспектора. Инспекцијски надзор који се односи на квалитет отпадних вода које се испуштају у реципијент врши министарство надлежно за послове заштите животне средине преко инспектора за заштиту животне средине.

Аутономној покрајини поверава се, као поверени посао државне управе, вршење инспекцијског надзора из ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана на територији аутономне покрајине.

Граду Београду поверава се, као поверени посао државне управе, вршење инспекцијског надзора из ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана на територији града Београда.

Права и дужности санитарног инспектора

Члан 200.

У вршењу инспекцијског надзора санитарни инспектор има право и дужност да:

1) контролише здравствену исправност воде која се користи за пиће, санитарно-хигијенске потребе и воде за купање;

2) организује узимање узорака воде која се користи за пиће, санитарно-хигијенске потребе и воде за купање, када постоји сумња у здравствену исправност;

3) организује узимање узорака воде која се користи за пиће, санитарно-хигијенске потребе и воде за купање, у циљу утврђивања пута преноса изазивача заразне болести;

4) контролише начин коришћења и начин одржавања зона санитарне заштите изворишта, у циљу заштите од намерног или случајног загађења воде на изворишту;

5) контролише санитарно-хигијенске услове у водном објекту за снабдевање водом за пиће, у циљу спречавања настајања и сузбијања путева преношења заразних болести водом;

6) контролише да ли орган јединице локалне самоуправе на чијој се територији налази зона заштите изворишта за снабдевање водом за пиће и за санитарно-хигијенске потребе, поседује решење о зони санитарне заштите изворишта. Правно лице, предузетник и физичко лице дужно је да санитарном инспектору омогући вршење надзора, да му без одлагања стави на увид и располагање потребну документацију и друге доказе и изјасни се о чињеницама које су од значаја за вршење надзора.

У очекивању вашег стручног одговора, поздрављам ВАс.

Молим Вас да ова питања објавите на сајту, као и ваш одговор.

Хвала.

С поштовањем,

ВЕЉКОВИЋ МЛАДЕН

Господине Вељковићу,

Као што Вам је вероватно познато, свако физичко или правно, домаће или страно лице које сматра да су му актом, радњом или нечињењем органа управе повређена права може да поднесе притужбу Заштитнику грађана.

С тим у вези, не упуштајући се у Ваше конкретно питање, с обзиром да о поступању, односно непоступању санитарне инспекције нисте доставили прецизније информације, упућујемо Вас да Заштитнику грађана редовним путем можете поднети притужбу на њен рад, уз достављање потребних доказа за Ваше наводе, а како би овај орган могао у целини да сагледа све чињенице и
размотри о евентуалном покретању поступка контроле правилности и законитости рада санитарне инспекције.

С поштовањем,

Стручна служба Заштитника грађана

-----------

Поштовани,

обраћам вам се поводом проблема који постоји већ неко време у мом граду Ариљу. У питању је незаинтересованост општинских власти за решавање проблема смећа око града. Наиме сама нова градска власт је тај проблем и створила. Више пута сам покушавао да нађем решење са представницима власти у граду, са директором јавног комуналног предузећа, са еколошким инспектором, али без успеха.

Ради побољшања продуктивности јавног комуналног предузећа уклоњени су већина великих контејнера у граду, а такође затворена претоварна станица коју су грађани користили за одлагање смећа. Дакле гледа се економски параметар- мање одвлачења , више уштеде новца. Тако ми је дословце рекао и директор ЈКП. Грађани Ариља у недостатку контејнера и трансфер станице смеће одлажу у оближње шуме потоке реке....Али Ариље је мали град , овде владају другачија правила, овде народ због разуђености кућа у одређено доба године има више смећа него што може стати у обичну канту. .Директор ЈКП каже да одношење великих контејнера мора неко да плати те да свак има своју кућну канту коју су дужни да однесу. Кажу да су дужне месне заједнице да плате одношење великих контејнера али већина њих немају самодопринос. Раније је тај трошак преузимала општина.

Молим да се моја поднеска размотри те да се представницима општине наложи хитно изналажење решења.

Иван Бојовић

 

Поштовани господине Бојовићу,

Указујемо Вам да посао одржавања чистоће у градовима и насељима и управљања комуналним отпадом представља комуналну делатност коју уређује и обезбеђује сама локална самоуправа, преко својих органа, у складу са Уставом и законом.

Надзор над применом одредаба Закона о комуналним делатностима и одлука Скупштине општине Ариље донетих на основу тог закона врши комунални инспектор, који контролише законитост рада комуналних организација, поступака грађана, предузетника и правних лица у погледу придржавања закона, прописа и аката. Такође врши надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу услова и начина коришћења и давању услуга, уређивање одржавања објеката и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење града, јавних зелених површина, врши надзор над одржавањем депонија, изношење и депоновање смећа, и др.

Надзор над радом комуналне инспекције обавља начелник општинске управе, као и општинско веће које  је надлежно да решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине, односно да решава по жалбама на решења комуналне инспекције. С друге стране, инспекцијски надзор над спровођењем Закона о комуналним делатностима и републичких прописа донетих на основу тог закона обавља Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре преко републичких инспектора за комуналне делатности, док инспекција за заштиту животне средине врши надзор над применом Закона о управљању отпадом.

Сходно наведеном, а имајући у виду Ваше изражено незадовољство поступањем локалног комуналног предузећа у обављању своје делатности, указујемо Вам на могућност претходног обраћања горе наведеним органима. Наиме, Заштитник грађана се бави контролом правилности и законитости поступања државних органа у складу са датим прописима у овој области, али након што грађани исцрпе све правне могућности које им стоје на располагању.

Наравно, у случају да сте се већ обраћали овим органима, односно уколико Вам исти у законском року не одговоре ради решавања проблема у општини Ариље, можете се обратити Заштитнику грађана притужбом на њихов рад, уз достављање релевантне документације.

Захваљујемо Вам се на Вашем обраћању.

Стручна служба Заштитника грађана

--------------

Поштовани,

мислим да је ова дестинација вредна за разматрање.

Поздрав,   

 

Снежана Трајковић, овлашћени интерни ревизор

Руководилац интерне ревизије / Head of internal audit

Република Србија / Republic of Serbia

Министарство грађевинарства ,саобраћаја и инфраструктуре /

Ministry of construction, transport and infrastructure

 

From: Petar Trajkovic

Са великим дотоком воде целокупно језеро се нагло пуни са свим отпадом из слива реке Ветернице То су села Власе Големо село Мијовце тако да флаше грање и други загађивачи улазе у језеро До данас се нико није сетио да бар мало очисти језеро од његовог настанка а то је око 25 год. Све се те флаше и отпад налази у увалама дуж обале језера али оне урастају у траву јер сада пак почињу да испуштају језеро током целог пролећа и лета Обраћао сам се локалној самоуправи али они сада немају пара затим Даници Бацановић из екоплана мејлом али нема одговора Тражимо као удружење минимална средства да са двадесетак мештана који немају посао својим чамцима сакупимо

сав тај отпад и оставимо на улазу у језеро где би могли да дођу овлашћени дистрибутери и тај отпад одвезу у рециклажни центар Напомињем да нисмо профитери у овом послу већ ентузијасти и љубитељи здраве животне средине па од вас тражимо сву стручну и неопходну помоћ.

 

Поштована,

Заштитник грађана посебну пажњу посвећује заштити права на здраву животну средину, те смо у том погледу заинтересовани за проблематику поводом које сте нам се обратили, а тиче се загађености језера Барје.

С обзиром да овај орган штити права грађана и контролише рад органа државне управе, као и да свако физичко или правно, домаће или страно лице које сматра да су му актом, радњом или нечињењем органа управе повређена права може да поднесе притужбу Заштитнику грађана, позивамо удружење грађана из Вашег дописа, његове чланове или свако друго лице које се сматра угроженим, да Заштитнику грађана поднесе притужбу због поступања, односно непоступања органа управе у вези загађености овог језера.

У том случају, било би пожељно да се приложи и копија скоријег обраћања грађана неком од надлежних органа из области заштите животне средине (локална самоуправа, Министарство пољопривреде и заштите животне средине), а како би Заштитник грађана могао размотрити све чињенице и евентуално предузети мере сходно својим законским овлашћењима. У прилогу Вам достављамо и образац притужбе који може помоћи у пружању потребних података.

Уз захвалност на указаном, срдачно Вас поздрављамо.

Стручна служба Заштитника грађана