a

Стручна служба Заштитника грађана.

Oснована је Одлуком о образовању и раду Стручне службе Заштитника грађана од 13.11.2007. године и почела са радом 24. децембра 2007. године. 2008. године је имала 38, а 2009. године 57 запослених и тај број се, због потребе да се одговори свим захтевима грађана из годину у годину повећавао, што и је био разлог да Народна скупштина 2015. године давањем своје сагласности на нови Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места омогући да Стручна служба и даље обавља своје послове законито и благовремено.

Поред пријема грађана сваког радног дана од 09.00 до 16.00 часова у Делиградској улици број 16 у Београду, од којих ни један грађанин није враћен, запослени у Стручној служби одговорно, марљиво, са пуно пажње и разумевања разматрају и поступају по свакој притужби грађана, и то имајући пре свега у виду поштовање принципа добре управе у посебно разврстаним областима, као што су:

- заштита и унапређење права детета

- заштита и унапређење родне равноправности

- заштита и унапређење социјалних и културних права

- заштита и унапређење права особа са инвалидитетом и старих лица

- заштита и унапређење економских и имовинских права

- заштита и унапређење права на здраву животну средину

- заштита и унапређење права припадника националних мањина

- заштита и унапређење права лица лишених слободе

- заштита и унапређење грађанских и политичких права

 

Правилник о попуњавању радних места у стручној служби Заштитника грађана.

 

Татјана Милановић Тркуља, помоћник генералног секретара, Сектор за материјално-финансијске послове


Рођена 1963. године у Зрењанину. Дипломирала на Економском факултету Београдског универзитета, на смеру спољна трговина.

Завршила је више обука у области економског и финансијског пословања, управљања пројектима, програмског буџетирања, а од 2009. до 2017. године редовно пролазила обуке које организују Служба за управљање кадровима и Министарство финансија намењене финансијској струци и унапређењу рада државне управе.

Од 1994. до 2007. године радила у ЈКП Електранама Београд, најпре као референт наплате, а потом била ангажована на реализацији Програма рехабилитације даљинског грајања у Београду финансираног кредитом Европске банке за обнову и развој, донацијом Владе Шведске и подржаног средствима Града Београда. Од 2007. до 2011. године ради у Министарство вера на месту руководиоца групе за финансијско - материјалне послове, а од 2011. до 2012. године је руководилац групе за програмско буџетирање у Министартву вера и дијаспоре. 2012. године прелази у Генерални секретаријат Владе, где при Канцеларији за сарадњу с црквама и верским заједницама до 2014. године руководи групом за финансијско - рачуноводствене послове. У периоду од 2014. до 2017. године у Министарству правде ради у Одсеку за опште послове.

Од марта до децембра 2018. године у Заштитнику грађана обавља функцију шефа Одсека за извештаје, а у децембру 2018. постављена је за в.д. помоћника генералног секретара у Сектору за материјално – финансијске послове. На место помоћника генералног секретара у Сектору за материјално-финансијске послове постављена је 8. марта 2020. године.

 

Биљана Павловић, помоћник генералног секретара, Сектор за нормативне послове

 

Рођена 1969. године у Неготину. Дипломирала на Правном факултету у Крагујевцу и положила правосудни испит у Београду 2000. године

Од 1996. до 1999. године радила је као судијски приправник у Општинском и Окружном суду у Нишу. У периоду од 1999. до 2003. године, завршила је велики број обука које су омогућиле стицање знања из области права својине на непокретностима. У том периоду је радила у агенцији „Путник“ на пословима заступања у поступцима пред судом и другим државним органима, изради уговора о купопродаји непокретности и припреми документације за упис права својине на непокретностима.

Од 2003. до 2008. године радила је у Министарству одбране. Најпре, у Дирекцији за имовинско правне послове као правном следбенику Војног правобранилаштва, на пословима заступања министарства пред судом и другим државним органима. Радно ангажовање је наставила у Сектору за људске ресурсе на радном месту за студијско аналитичке послове где је радила на изради одлука из надлежности помоћника министра поводом жалби на првостепене одлуке и изради одговора на тужбе у управном спору. Била је члан Комисије за полагање посебног дела државног испита и члан Више војнолекарске комисије. Била је ангажована као члан радних група за израду већег броја нацрта закона и подзаконских аката који се односе на стамбену област.

У периоду од 2008. до 2010. године радила је у Одсеку за подршку Жалбеној комисији Владе на пословима израде решења и закључака, одговора на тужбе у споровима пред Управним судом.

Од 2010. године је запослена у институцији Заштитника грађана на радном месту више саветнице и начелнице Одељења за хитно поступање, а од јула 2019. године постављена је за в. д. помоћника генералног секретара Сектора за нормативне послове. На место помоћника генералног секретара у Сектору за нормативне послове постављена је 9. марта 2020. године.