a

Заштитник грађана доставио је Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Иницијативу за измену и допуну Закона о пензијском и инвалидском осигурању. У циљу ефикаснијег и потпунијег обезбеђења права из пензијског и инвалидског осигурања, министарство ће размотрити: ситуацију када лице не може да оствари право на пензију, јер не испуњава услов у погледу стажа осигурања због тога што нису уплаћени доприноси за цео период рада о чему постоји пријава на осигурање и остали докази и исту уредити на начин којим ће се период у коме је лице пријављено на осигурање признати у пензијски стаж; обавезу обрачуна и уплате доприноса на уговорену или решењем одређену зараду; стицање права на посебан стаж по основу рођења једног или два детета истовремено са остваривањем права на пензију и проширивање права на посебан стаж по основу рођења четвртог детета; право ванбрачног партнера на породичну пензију; ограничење периода умањења превремене старосне пензије само до дана навршења година живота законом прописаних за стицање права на старосну пензију; увођење посебног права на привремену новчану накнаду (инвалиднину) осигураницима са преосталом радном способношћу због повреде на раду, за време док нису запослени, у одређеном износу у односу на године стажа осигурања, у складу са законом; увођење строжих казнених одредаба према одговорним лицима која не поступају у складу са прописима из пензијског и инвалидскког осигурања, како би се унапредило остваривање и заштита ових права, наводи се између осталог у Иницијативи Заштитника грађана.