a

Потребно је да Министарство финансија измени члан 8. ст. 1. и 2. Правилника о садржини и начину евидентирања промета издавањем фискалног рачуна, начину отклањања грешке у евидентирању промета преко фискалне касе и о садржини и вођењу књиге дневних извештаја тако да се речи „његов ЈМБГ“ бришу, стоји у иницијативи Заштитника грађана поднете Министарству финансија. Предложене су измене наведеног подзаконског акта тако да се приликом рекламације или поврата добара од купца не захтева ЈМБГ купца или да се вредност из става 1. члана 8. наведеног акта повећа на износ просечне бруто зараде у Републици Србији. Такође, предложена је измена члана 8. наведеног акта тако да се убудуће пропише да се уместо ЈМБГ купца, користи број личног идентификационог документа.