a

Заштитник грађана поздравља израду Нацрта закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника и напоре за израду јединственог законодавног оквира здравствене заштите и здравственог осигурања војних осигураника, с обзиром на потешкоће у примени постојећих прописа који регулишу наведену област.

Заштитник грађана у мишљењу на Нацрт закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника, који му је Министарство одбране доставило на мишљење 6. августа 2021. године, истиче и да одредбе којима је прописан поступак надзора над спровођењем тог закона и надзора над радом војних здравствених установа и санитетских јединица потребно усагласити са одредбама Закона о правима пацијената које уређују поступак по приговору незадовољног пацијента и предвиђају могућност обраћања здравственој инспекцији Министарства здравља.

Такође, Заштитник грађана сматра да Нацрт закона и даље није у потпуности прецизирао или терминолошки определио одредбе које се односе на вођење матичне евиденције о корисницима права и коришћењу права из здравственог осигурања у односу на одредбе Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања.