a

Образложење Одлуке Изборног већа Архитектонског факултета Универзитета у Београду којом није утврђен предлог за избор кандидата кога је Комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима предложила не садржи јасно наведене разлоге који су били одлучујући за доношење одлуке, нити се у образложењу наводи које услове за избор у звање кандидат није испунио, што је у супротности са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду.

Заштитник грађана сматра да доношење одлуке која не садржи образложење у складу са одредбама правилника није само пропуст на штету кандидата кога је предложила комисија, већ и на штету саме високошколске установе, те је неопходно да Архитектонски факултет предузме мере да све одлуке Изборног већа факултета садрже образложења у складу са општим актима универзитета и факултета.