a

Заштитник грађана је, након поступка по притужби грађанке на поступак озакоњења суседног објекта који делом прелази на њену непокретност, упутио мишљење Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Републичком геодетском заводу у циљу заштите права грађана, унапређења рада органа управе и спречавања сличних пропуста у будућности.

У мишљењу, Заштитник грађана наводи да Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Републички геодетски завод, као надлежни другостепени органи треба да испитају да ли у датом предмету озакоњења и на основу садржине техничке документације постоје недозвољене радње на основу којих су донета предметна решења, а у циљу евентуалног даљег поступања по основу службеног надзора сходно члану 253. став 1. тачка 5. Закона о општем управном поступку, који је био на снази у време одлучивања.