a

Заштитник грађана подржава допуну Закона о заштити лица са менталним сметњама и оцењује да су од изузетног значаја напори којима се подстиче доношење закона, поступака, успостављање органа и установа применљивих на децу у сукобу са законом и децу извршиоце кривичних дела, што је и једна од обавеза коју је Република Србија преузела ратификацијом Конвенције УН о правима детета.

Заштитник грађана у мишљењу на Нацрт закона о допунама закона о заштити лица са менталним сметњама оцењује да је од изузетне важности прописати и уредити могућност оснивање посебне организационе јединице у оквиру психијатријске установе за децу са посебним организационим делом, за потребе дијагностиковања и лечења деце, имајући у виду чињенице да су током претходних година извршена тешка кривична дела од стране деце која у време извршења тих кривичних дела нису била кривично одговорна. Али, Заштитник грађана је мишљења да је неопходно претходно изменити и допунити опште одредбе у чл. 12. Закона, у складу са обавезама остваривања права детета садржаних у Конвенцији УН о правима детета, нарочито права детета на највиши ниво здравствене и медицинске заштите и на рехабилитацију  и права да се свако дете лишено слободе одваја од одраслих и у том циљу предлаже да се општим одредбама у члaна 12. после стaва 3.  дода нов став који гласи: "За лечење детета са менталним сметњама образују се посебне организационе јединице у домовима здравља и оснивају психијатријске установе за децу“.

Заштитник грађана сматра да је неопходно претходно спровести нормативно уређење и обезбеђивање услова за оснивање одговарајуће психијатријске установе за децу, односно, посебног организационог дела психијатријске установе за децу затвореног типа како би се одредба у члан 1. Нацрта реализовала без угрожавања гарантованих права детета на највиши ниво здравствене и медицинске заштите и на рехабилитацију, као и у складу са другим међународно прихваћеним правилима и стандардима.