a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 10. и 11. августа 2023. године тематску посету Полицијској управи Чачак – седиште ПУ и полицијске станице Горњи Милановац, Ивањица и Лучани у Гучи, након које је саставио извештај о посети. У извештају су упућене четири препоруке за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања органа, а које се односе на исправно писмено обавештавање о правима лица задржаних у кривичном поступку, на омогућавање задржаним лицима да изнесу примедбе на записник о задржавању и да се те примедбе евидентирају, на уредно евидентирање података о лекарским прегледима задржаних лица који су обављени пре смештања у просторије за задржавање и на организовање редовне замене  и прања постељине за лежај у просторији за задржавање у ПС Горњи Милановац.

У одговору МУП/ПУ Чачак је наведено да су са садржајем извештаја упознати сви руководиоци организационих јединица те полицијске управе, којима је наложено да се исправе недостаци на које је указано и да се обављају периодичне контроле како би се убудуће избегле формалне неправилности у поступању према задржаним лицима, као и обилазак просторија за задржавање у циљу провере да ли се врши редовна замена постељине. Посебно, свима је достављен одговарајући формулар о правима задржаних лица.

У извештају је такође констатован напредак у остваривању права задржаних лица на обавештавање блиске особе и права на приступ браниоцу, као и да су предузете значајне активности на унапређењу услова смештаја у просторијама за задржавање.