a

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ни након две године од дана подношења захтева за верификацију установе о захтеву притужиље није донело образложену одлуку са поуком о правном леку, већ је након више од две године притужиљи упутило обавештење да установа не испуњава услове и да нема основа за доношење позитивног решења. Тиме је министарство прекршио принципе добре управе, основних начела управног поступка и рока прописаног Законом о основама система образовања и васпитања, утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана је у препорукама које је упутио министарству навео да је потребно да се без одлагања донесе образложена одлука о захтеву, као и да се идентификују лица одговорна за учињени пропуст и у складу са утврђеним чињеницама предузме законом предвиђене мере.