a

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду Републичког геодетског завода (РГЗ) на штету остваривања права грађана, те ради отклањања уочених недостатака упутио је препоруку да РГЗ, Служба за катастар непокретности Земун без одлагања, у складу са својим управноправним овлашћењима, одлучи о жалби у предмету притужиоца и донесе на закону засновану одлуку.

Непоштовање законских рокова у одлучивању онемогућава несметано одвијање правног промета као и заштиту и остваривање имовинских права и економских интереса грађана, истиче Заштитник грађана.