a

Имајући у виду да је Заштитник грађана утврдио пропусте у раду Републичког геодетског завода (РГЗ), Службе за катастар непокретности Блаце на штету остваривања права грађана, потребно је да РГЗ, без одлагања, у складу са својим управноправним овлашћењима, одлучи о жалби у предмету и донесе на закону засновану одлуку.

Заштитник грађана овом приликом указује да је потребно да РГЗ у будућем раду предузме све потребне мере како би се обезбедило благовремено одлучивање у управним стварима, уз поштовање законом прописаних рокова и водити рачуна да се у другостепеном поступку одлуке доносе без одлагања.