a

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, филијала за град Београд, приликом доношења решење повредила је закон на штету притужиоца, јер приликом одлучивања није правилно и потпуно утврдила све чињенице нити је решење донела на основу брижљиве оцене сваког доказа посебно и свих доказа заједно, утврдио је Заштитник грађана.

Ради отклањања уочених недостатака у раду, потребно је да РФ ПИО, без одлагања, правилно и потпуно утврди све релевантне чињенице и донесе нову, на закону засновану одлуку, стоји у препоруци Заштитника грађана.