a

Заштитник грађана утврдио је пропуст у раду Градске управе града Београда, који је проузроковао повреду закона, принципа добре управе и начела управног поступка јер није уплатила доприносе за пензијско осигурање притужиоцу у периоду од пет година. Стога је Заштитник грађана уппутио препоруку да Градска управа града Београда, Секретаријат за културу без одлагања предузме све потребне мере да би се обезбедила средства за уплату доприноса за пензијско осигурање притужиоца.