a

У раду Казнено-поправног завода у Београду постоје недостаци у вези са применом мера принуде према осуђеном лицу који се састоје у томе што извештаји о примени мера принуде не садрже све релевантне околности од значаја за објективну оцену законитости њихове примене и што је лекарским прегледима осуђеног обављеним након примене мера принуде присуствовало немедицинско особље, иако то није тражио лекар који га је прегледао, на који начин је осуђеном повређено право на приватност и нарушена поверљивост лекарског прегледа, утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана је упутио препоруке КПЗ Београд, ради унапређења поступања у будућем раду, а Управи за извршење кривичних санкција препоруку да са садржином препорука упозна све заводе за извршење кривичних санкција и стара се о њиховом спровођењу, будући да само потпуни и детаљни извештаји о примени мера принуде омогућавају контролу законитости, оправданости и правилности њихове примене, као и да обављање лекарског прегледа у складу са важећим прописима и стандардима представља значајан сегмент у превенцији и спречавању насиља над лицима лишеним слободе, било да је реч о међуосуђеничком насиљу или о недозвољеном поступању службених лица.