a

Заштитник грађана је утврдио je пропусте у раду Министарства унутрашњих послова Републике Србије јер није у законској форми одлучило о захтеву притужиоца за накнаду трошкова за долазак и одлазак са посла и затражио од надлежне организационе јединице МУП-а да своје поступање уведе у оквире управног поступка.

Заштитник грађана у препоруци за отклањање недостатака тражи од надлежне организационе јединице МУП-а Републике Србије да без одлагања одлучи о захтеву притужиоца за накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада због промене места пребивалишта и да га поучи о правном средству које му стоји на располагању за евентуално побијање поменуте одлуке.

Заштитник грађана наводи у препоруци и да МУП у будућем раду поднеске полицијских службеника треба да квалификује према њиховој садржини и да правилном применом позитивних законских прописа, мера и активности из своје надлежности, одлучује у законом прописаној форми.