a

Заштитник грађана упутио је Мишљење са препоруком Министарству здравља, као државном органу који врши надзор над спровођењем Закона о правима пацијената, да предузме све расположиве мере и активности да би се обезбедила примена прописа о заштити права пацијената у пуном капацитету. Министарство здравља треба да предузме одговарајуће активности и мере са циљем да саветник пацијената објективно и непристрасно поступа по приговорима пацијената. У Мишљењу се наводи да је потребно да се сачини одговарајући акт са смерницама за поступање саветника пацијената у ситуацијама када постоје околности које стварају сумњу у објективност саветника , који ће бити достављен свим саветницима пацијената.

У току поступка по приговору пацијената, саветник пацијената мора на објективан и непристрасан начин да поступа у циљу утврђивања релевантних чињеница у вези са поднетим приговором и основаности приговора. Уколико таква сумња постоји, да би отклонио сваку сумњу у објективност свог поступања, саветник пацијента о томе без одлагања треба да обавести Министарство здравља.