a

По окончању испитног поступка, Заштитник грађана је утврдио да је подносиоцу притужбе повређено право на неповредивост физичког и психичког интегритета, јер су му током боравка у притвору Окружног затвора у Београду на лекарском прегледу 24. јануара 2020. године констатоване две повреде које су према мишљењу лекара специјалисте судске медицине могле настати са најмање два независна ударца тупог механичког оруђа глатке и релативно уске дејствене површине у шта се могу убројити и ударци гуменом палицом. Иако је завод одмах по сазнању за констатоване повреде и наводе притвореника предузео радње усмерене на испитивање догађаја, спровео дисциплинске поступке у којима није могла бити утврђена индивидуална одговорност у конкретном случају, а потом сву документацију проследио на даље поступање надлежном јавном тужилаштву, Заштитник грађана сматра да је било неопходно и без одлагања изоловати доступне видео записе из ходника, испред просторије у којој се, према наводима притужиоца, десио предметни догађај, као и видео записе из ходника којима је спровођен на лекарске прегледе и потом у другу притворску јединицу. И поред тога што ови записи можда не би представљали непосредан доказ у вези са поступањем командира, с обзиром на наводе притужиоца да је тучен у соби, из њихове садржине би евентуално било могуће доћи до посредних сазнања у вези са поступањем и понашањем свих учесника догађаја.

Такође, Заштитник грађана је констатовао да лекарски преглед на којем су уочене повреде није обављен у свему у складу са правилима установљеним Истанбулским протоколом, јер повреде нису фотографисане, што би допринело утврђивању времена наношења повреда и било од значаја за утврђивање чињеничног стања у спроведеним дисциплинским поступцима. Улога здравствених радника, осим пружања здравствене заштите као њихове примарне улоге, је и да адекватно документују знакове злостављања, што је од кључне важности за доказивање навода о злостављању, спречавање других таквих случајева, утврђивање одговорности извршилаца, и у мери у којој је то могуће, исправљање последица по жртву.

С тим у вези, Заштитник грађана је Окружном затвору у Београду упутио препоруке да писаним путем обавести подносиоца притужбе о могућности и начину остваривања права на накнаду штете поводом повреда које су му у том заводу констатоване на лекарском прегледу 24. јануара 2020. године, односно повреде права на неповредивост физичког и психичког интегритета. Такође, да убудуће у свим случајевима када лице лишено слободе наводи или када друге околности указују да је према њему поступано насилно, обезбеди да лекар фотографише констатоване повреде примењујући правила установљена Истанбулским протоколом, као и да одмах по сазнању да постоји знак или индикација да је према лицу лишеном слободе примењено насиље, као и увек када поступа по притужби лица лишеног слободе на злостављање, изолује све доступне видео снимке на којима се види поступање према том лицу. Даље, да обезбеди обуку здравствених радника и припадника Службе за обезбеђење о важећим прописима и стандардима у области права лица лишених слободе и поступању у складу са Конвенцијом против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, Стандардним минималним правилима Уједињених нација о поступању према затвореницима, Европским затворским правилима и Истанбулским протоколом.