a

Заштитник грађана је утврдио да мере које су предузете након покретања поступка контроле, по притужби групе грађана, нису довољне да би се превенирало даље одлагање отпада у речно корито, а тиме и ширење плавне зоне у насељено приобаље реке Лим.

У циљу заштите животне средине и насељених подручја уз реку, Заштитник грађана је упутио препоруке Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе“ и републичкој дирекцији за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде које упућују на неопходност спровођења даљег редовног надзора предметне деонице реке, као и предузимања свих потребних мера у циљу заштите водотока од штетних последица, уз редовно обавештавање притужиоца, у складу са начелом јавности рада органа и принципа добре управе.