aПозив за подношење понуда

Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом за преузимање, за јавну набавку мале вредности  ЈН 3/14, набавка услуга осигурања имовине, лица и возила, обликована по партијама; ОРН 66512000, 66515000, 66516000

Предмет јавне набавке ближе је одређен у делу конкурсне документације – спецификација предмета јавне набавке.


 

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом за преузимање, за јавну набавку мале вредности  ЈН 2/14,  набавка услуга мобилне телефоније у оквиру  пакета  са секундним тарифирањем, без тарифирања успоставе везе и са бесплатним саобраћајем у оквиру пословне групе наручиоца од 100 бројева.

Страна 6 од 7