a

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом за преузимање, за јавну набавку мале вредности ЈН-16/13Н, услуге мобилне телефоније

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом за преузимање, за јавну набавку бр. ЈН 17-13Н, услуге израда базе података о приступачности објеката јавне намене и услуга социјалне заштите за особе са инвалидитетом за које су одговорне јединице локалне самоуправе у Републици Србији .

24.07 2013. година
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци

У складу са одредбом члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12) објављује се обавештење о закљученом уговору о јавној набавци:

 1. Заштитник грађана Републике Србије, Београд, Делиградска 16, www.ombudsman.rs - наручилац у смислу члана 2. став 1. тачка 1. Закона;
 2. Јавна набавка услуга израде базе података о приступачности објеката јавне намене и услуга социјалне заштите за особе са инвалидитетом; 7232000 услуге базе података;
 3. Уговорена вредност 1.060.000,00 динара без ПДВ.
 4. Критеријум за доделу уговора – економски најповољнија понуда;
 5. Примљена једна потпуна и прихватљива понуда;
 6. Највиша понуђена цена је 1.060.000,00 динара без ПДВ;
 7. Најнижа понуђена цена је 1.060.000,00 динара без ПДВ;
 8. Одлука о додели уговора донета 8.7.2013. године;
 9. Уговор закључен 22.7.2013. године
 10. Уговор додељен добављачу: Удружење за ревизију приступачности. Београд, Заплањска 78, матични број 28002998, ПИБ 106418409;
 11. Рок извршења уговорене обавезе 31.7.2014. године.

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом за преузимање, за јавну набавку  мале вредности бр. ЈН 15/13 Н, услуге истраживања јавног мњења.


13.06 2013. година
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци

У складу са одредбом члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12) објављује се обавештење о закљученом уговору о јавној набавци:
 1. Заштитник грађана Републике Србије, Београд, Делиградска 16, www.ombudsman.rs - наручилац у смислу члана 2. став 1. тачка 1. Закона;
 2. Јавна набавка услуга истраживања јавног мњења на тему перцепција јавности у вези са правима националних мањина, жена и особа са инвалидитетом, и познавање надлежности и перцепција рада Заштитника грађана; 7932000 услуге испитивања јавног мњења;
 3. Уговорена вредност 990.000,00 динара без ПДВ.
 4. Критеријум за доделу уговора – економски најповољнија понуда;
 5. Примљене две понуде, а од њих једна потпуна и прихватљива понуда;
 6. Највиша понуђена цена је 990.000,00 динара без ПДВ;
 7. Најнижа понуђена цена је 940.000,00 динара без ПДВ;
 8. Одлука о додели уговора донета 30.5.2013. године;
 9. Уговор закључен 11.6.2013. године
 10. Уговор додељен добављачу: ЦЕСИД д.о.о. Београд, Белимарковићева 9, матични број 20087943, ПИБ 104090681;
 11. Рок извршења уговорене обавезе 10.10.2013. године.

Страна 8 од 8