a

На седници Националне коалиције за спречавање дечјих бракова, која је у организацији Нишавског управног округа одржана у Нишу 01. октобра 2019. године, в. д. помоћница Генералног секретара Наташа Јовић, указала је да је даље ширење Коалиције неопходно, посебно представницима правосудног система, односно судова и тужилаштава. Без њиховог адекватног учешћа и на правима детета заснованог одговора на појаву дечјег брака, није могуће делотворно успостављање стратешког и системског приступа, а колико је важно да се правосудни систем активније укључи показала је и недавна јавна дебата о пресудама донетим у случају девојчице која је у дечји брак увучена са 13 година, нагласила је Јовић.

b_300_0_16777215_00_images_20191001Nis.jpegЈовић је такође истакла да се и сада показује основаност иницијативе Заштитника грађана за измене и допуне Кривичног законика у делу који се односи на кривично дело ванбрачна заједница са малолетником. Она је указала да ово кривично дело не потпада у групу кривичних дела против полне слободе, чиме се искључују додатни заштитни механизми за децу жртве прописани тзв. Маријиним законом. Она је позвала Коалицију да међу своје приоритете стави иницијативу за измене и допуне Кривичног законика, као и иницијативу за редефинисање Општег и посебних протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања.

b_300_0_16777215_00_images_bosilegrad_1.jpegЖитељи Босилеграда, представници тамошње локалне самоуправе, медијских кућа и невладиних организација имали су данас прилику да своје проблеме непосредно предоче заштитнику грађана Зорану Пашалићу. Посети заштитника грађана овој општини, овога пута, придружили су се омбудсманка Бугарске Дијана Ковачева и амбасадор Бугарске у Београду Радко Влајков.

Босилеград је једно од 13 места у Србији које је Пашалић посетио ове године у оквиру пројекта који има за циљ повећање доступности институције заштитник грађана становницима места која живе у унутрашњости Србије.

Грађани Босилеграда су указали на проблеме које имају са судовима, службом катастра и другим републичким институцијама, али њихов основни захтев био је да им Пашалић помогне у заштити животне средине и обезбеђивању здраве пијаће воде.

Највећи број грађана изразио је сумњу у исправност пијаће воде и изразио убеђење да је да због присуства олова, арсена и других метала у води повећан број оболелих од малигних и других тешких болести.

Један од притужитеља је истакао је да животну средину становника Босилеграда угрожавају отпадне воде из рудника "Караманица" и рудника олова и цинка "Грот" у Кривој Феји.

b_300_0_16777215_00_images_bosilgrad_5.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић је изјавио да ће се већ наредног дана обратити надлежним министарствима и инсистирати да се укључе у решавање еколошких проблема на које су указали становници Босилеграда.

Општина је урадила мониторинг вода, ваздуха и земљишта, али је проблем на релацији оних институција које се на на нивоу републике баве тим питањима. Екологија у Босилеграду је озбиљан проблем, истакао је Пашалић након састанка са председником општине Босилеград Владимиром Захаријевим.

Он је похвалио све оно што је општина Босилеград урадила на инклузији Рома и обезбеђивању личних пратилаца деци са сметњама у развоју. Интерресорна комисија ради ажурно, а деца са сметњама у развоју су интегрисана у редовне школе. У овој општини школе немају „специјална“ одељења нити се деца упућују у „специјалне“ школе. Поред тога, општина финансијски помаже 150 ученика из сиромашних породица, како би редовно похађали школу.

Председник општине Босилеград Владимир Захаријев демантовао је тврдње мештана да је вода за пиће загађена тешким металима и да је повећана смртност становништва због карцинома.

Ми у Босилеграду пијемо воду са извора у селу Извор, а тамо нема рудника. Подаци републичког Инситута за јавно здравље говоре да је по броју оболелих од малигних болести Пчињски округ коме припада и Босилеград на самом дну лествице у нашој земљи, изјавио је Захаријев.

b_300_0_16777215_00_images_bosilegrad_2.jpegРаније тога дана, на заједничкој конференцији за медије двоје омбудсмана и амбасадора Бугарске, Пашалић је рекао да је за десет година Заштитнику грађана укупно упућено 82 притужбе, док је у току само четири сата разговора са грађанима, примио 16 притужби. Грађани су се притужили на рад судова, катастра, али у притужбама доминирају еколошки проблеми, изјавио је Пашалић и додао да ће решавању овога проблема посветити посебну пажњу. Изразио је захвалност Бугарској, посебно бугарском амбасадору у Београду Радку Влајкову на подршци у реализацији пројекта „Дани Заштитника грађана“.

Ковачева је на конференцији за медије изјавила да су након разговора са грађанима Босилеграда издвојиле две главне теме којима ће њена институција посветити посебну пажњу: неиздавања возачких дозвола, као и споре процедуре за добијање бугарског држављанства за грађане Босилеграда.

b_300_0_16777215_00_images_bosilegrad_4.jpegАмбасадор Влајков је рекао да у Босилеграду забрињава смањење броја становника у последњих 18 година.

Омбудсмани Пашалић и Ковачева у пратњи амбасадора Радкa Влajкова, посетили су и КИЦ "Босилеград" и у разговору са његовим председником Иваном Николовим и његовим сарадницима упознали се се са положајем бугарске мањине у Србији.

Пројекат "Повећање доступности заштитника грађана грађанима који живе у унутрашњости Србије", реализован је захваљујући финансијској подршци Владе Републике Бугарске, а посредством амбасаде те земље у Србији.

Заштитник грађана истиче да је старијим особама потребна подршка и разумевање како би очували достојанство и остварили своја права. Неопходно је борити се против социјалног искључивања и изолације старијих и предузимати мере посвећене њиховом активном учешћу у друштву, спречавању сиромаштва и побољшању материјалног положаја старијих особа, у области пружања услуга у заједници, здравствене и социјалне заштите, личног и породичног живота, изјавио је поводом Међународног дана старијих заштитник грађана Зоран Пашалић.

Најчешћи проблеми са којима се сусрећу стара лица јесу сиромаштво и занемаривање унутар породице, укључујући располагање имовином без њиховог пристанка, незадовољство остваривањем права на материјалну подршку када се нађу у стању тешке материјалне и животне ситуације услед недостатка примања или недовољне висине примања, a када су лошег здравственог стања, отежано je остваривање права на помоћ и негу другог лица.

Иако је насиље у породици престало да буде „приватна ствар породице“ и табу тема, насиље над старијима је недовољно препознато и видљиво. Старији ређе пријављују насиље, посебно када су извршиоци насиља њихова деца; у таквим ситуацијама – пре свега због лојалности према сопственој деци – старији и немоћнији родитељи спремнији су да трпе и најокрутније облике насиља, него да затраже заштиту система. У једном случају који је, по сопственој иницијативи, испитивао Заштитник грађана, старија жена била је дугогодишња жртва насиља сина. Била је шутирана, шамарана, ударана песницама, вређана и омаловажавана. Ипак, она није желела да подноси пријаву против сина, како би га заштитила од кривичног гоњења. Иако жртва није подносила пријаве, полиција, орган старатељства и здравствене установе имале су сазнања о насиљу, али су пропустиле да предузму мере ради заштите жртве и спречавања понављања насиља. И поред историје насиља над старијом особом од стране њеног сина, полицијски службеници нису проценили да постоји ризик од насиља, а орган старатељства се, уместо насиљем, бавио „санирањем породичних односа између мајке и сина“. Колико су процене полиције, здравствене установе и органа старатељства биле погрешне, а активности неадекватне, показала је нажалост трагична смрт жртве, која је преминула од руке сопственог сина, што је недопустиво.

Непостојање услуга и сервиса подршке је и даље присутно, нарочито услуге помоћи у кући које су често неопходне овој популацији, имајући у виду да неретко старији живе сами и немају сроднике да брину о њима. Ови проблеми су нарочито изражени у руралним крајевима, у којима су у посебно тешком положају старије жене које живе у самачким домаћинствима, поручио је Пашалић.

b_300_0_16777215_00_images_ECRI-logo-violet_en.jpegГенерални секретар стручне службе Заштитника грађана Оља Јовичић учeствoвaлa je нa кoнфeрeнциjи нajвиших прeдстaвникa eврoпских институциja зa рaвнoпрaвнoст „Нa путу кa eфикaснoj рaвнoпрaвнoсти – нoви oдгoвoри нa рaсизaм и нeтoлeрaнциjу“ у Пaризу пoвoдoм oбeлeжaвaњa 25 година пoстojaњa Eврoпскe кoмисиje прoтив рaсизмa и нeтoлeрaнциje Сaвeтa Eврoпe (ECRI). Конференција је од 26. до 27. септембра 2019. годне одржана у oквиру oбeлeжaвaњa 70 гoдинa oд oснивaњa Сaвeтa Eврoпe.

b_300_0_16777215_00_images_olja_.jpegГлавне тeмe кoнфeрeнциje су биле мeђусoбнa сaрaдњa нa пoљу зaштитe рaвнoпрaвнoсти, нajeфикaсниjи нaчини зa изгрaдњу инклузивнoг друштвa, прeднoсти и ризици упoтрeбe нoвих тeхнoлoгиja, кao и будућност идejа рaвнoпрaвнoсти и бoрбe прoтив рaсизмa и нeтoлeрaнциje.

Циљ конференције је био формирање зajeдничке стрaтeгиjе и плaнирање aктивнoсти кoje ћe oдгoвoрити нa нajвeћe eврoпскe изaзoвe у oвим oблaстимa.

Заштитник грађана Зоран Пашалић честитао је данас свим припадницима Јеврејске заједнице у Србији јеврејску Нову годину, Рош Ашану.

“Свим припадницима Јеврејске заједнице у Србији упућујем искрене честитке поводом Рош Ашане. Желим им да ове дане проведу у здрављу и срећи, у духу празника.“

Јабланка Табаш, в.д. помоћника генералног секретара стручне службе Заштитника грађана учествовала је 27. септембра 2019. године у Медија центру у Београду на округлом столу „Национални савети између законског оквира и политике“ у организацији Центра за истраживање миграција у Београду

b_300_0_16777215_00_images_jablanka_mc_1.jpegГоворећи са становишта Заштитника грађана, као независног и самосталног државног органа чији је један од приоритета и заштита и унапређење људских и мањинских слобода и права, Табаш је, између осталог, истакла значај измена и допуне закона Закона о националним саветима националних мањина,, као и других закона који уређују питања од значаја за права националних мањина. Заштитник грађана већ годинама указује да је потребно размотрити начин на који је Закон о националним саветима националних мањина уредио питање вршења овлашћења савета, нарочито када говоримо о професионализацији рада савета, истакла је Табаш. Како је навела, у пракси се показало да Закон није обезбедио делотворно вршење надлежности националних савета у интересу грађана које представљају.

Страна 16 од 427