a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, Геронтолошки центар Панчево ће у наредном периоду радити на оснаживању дементних и непокретних корисника/ца и у складу са њиховим могућностима укључиваће их у програме и активности који су доступни психилошки очуваним корисницима и без тешкоћа у кретању. У оквиру реновирања Центра, очекује се ограђивање дворишта, што ће допринети већем степену слободе дементних корисника на отвореном простору и могућности чешћег извођења на свеж ваздух.

Установа је известила Заштитника грађана да је поступајући по препоруци НПМ-а сачинила и брошуре о правима корисника и поделила их својим корисницима.

У наредном периоду, Герентолошки центар ће настојати да од ресорног министарства добије одобрење за ангажовање још једног лекара на неодређено време, како би приправност лекара била доступна и ван радног времена, ноћу, викендом и у време празника, што тренутно није случај. Такође, установа је извршила допуне здравствених картона активних корисника у вези са детаљном анамнезом и описом соматског стања корисника при пријему у установу и утврдила процедуру како би убудуће искључиво специјалиста неуропсихијатар могао да ординира терапију антипсихотицима.

НПМ је посетио Геронтолошки центар у Панчеву 4. марта 2020. године. О посети је састављен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.

 

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, Дом за за душевно оболела лица Чуруг покренуо је поступак јавне набавке пројектне документације за свеобухватну реконструкцију постојећих смештајних капацитета и по потреби, изградњу нових, како би се обезбедили услови за смештај корисника у складу са прописима. Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је као оснивач установе, одобрио средства за набавку пројектно- техничке и урбанистичке документације и у наредном периоду се очекује реновирање Дома.

Такође, планирана је набавка једног амбулантног возила за потребе превоза корисника на специјалистичке прегледе, с обзиром да је Дом аплицирао код Министарства правде за доделу средстава прикупљених по основу опортунитета.

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а посетио је Дом за смештај одраслих лица ометених у развоју 2. јула 2019. године. О посети је састављен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.

 

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања усвојило је препоруку Заштитника грађана која се односи на остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица особама којима нису уплаћени доприноси за Фонд ПИО, иако су у једном периоду били пријављени на осигурање.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је обавестило Заштитника грађана да је свим центрима за социјални рад проследило упутство о поступању, односно да ће убудуће центри за социјални рад одлучивати по захтевима за додатак за помоћ и негу другог лица у случају да подносилац захтева има године живота за остваривање права на старосну пензију и најмање 15 година стажа осигурања, али право на пензију не може да оствари због неуплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање или из било ког другог разлога.

Убудуће у оваквим ситуацијама надлежни центри неће одбијати захтеве за признање права на додатак за помоћ и негу другог лица због постојања другог правног основа, већ ће одлуку о наведеном праву донети након спроведеног поступка у складу са Законом о социјалној заштити.

Новим упутством у поступању центара за социјални рад у наведеним случајевима исправљени су дугогодишњи пропусти у раду органа управе на штету грађана неправилним тумачењем закона.

Заштитник грађана Зоран Пашалић честита предстојеће божићне празнике свим верницима који славе по јулијанском календару, уз жељу да најрадоснији хришћански празник прославе у миру и срећи, узајамног разумевања, поверења и толеранције.

b_300_0_16777215_00_images_mreza_npm_JIE.jpegКао председавајући Медицинском групом Мреже НПМ земаља југоисточне Европе, НПМ Србије је 22. децембра 2020. године организовао онлајн састанак Мреже, како би скренуо пажњу на потребу праћења поступања према зависницима од психоактивних супстанци, посебно осетљивој категорији лица лишених слободе. Тим НПМ Србије је представио Тематски извештај Праћење поступања према зависницима од психоактивних супстанци у установама за извршење кривичних санкција, сачињен након пет посета казнено-поправним заводима и пет посета окружним затворима, које су реализоване у овој години у циљу праћења поступања према овој категорији лица.

У уводним напоменама др Наташа Тањевић, заменица заштитника грађана и руководитељка НПМ-а је подсетила да је зависност од опојних дрога уско повезана са вршењем кривичних дела и да је присутан висок проценат осуђених и притворених лица са овим проблемом, те да су зависници посебна група затворске популације која захтева специјализован приступ. Стога је, како је нагласила, НПМ посебну пажњу усмерио на испитивање постојећих могућности за њихову рехабилитацију, која је веома специфична када је реч о издржавању затворске казне.

Представљајући методологију рада НПМ током посета, заменица заштитника грађана је нагласила значај мултидисциплинарног приступа у сагледавању овог проблема. Истакла је да НПМ посебну пажњу обраћа на безбедносни, третмански и здравствени аспект, од откривања и спречавања уноса психоактивних супстанци, провере специјализованих програма за рад са осуђеним лицима која имају проблем зависности од психоактивних сусптанци, до употребе адекватне терапије. Такође испитивано је у коликој мери је особље едуковано у спровођењу програма лечења, односно третмана, као и да ли се предузимају мере у циљу смањења потражње и доступности, превенције и редукције штетних последица.

Члан тима НПМ-а Марко Анојчић је представио активности НПМ, односно његове основне налазе и чињенице који су утврђени током посета казнено-поправним заводима и окружним затворима и препоруке за отклањање уочених недостатака. Анојчић је истакао потребу за већим бројем запослених на пословима третмана, службеника обезбеђења и здравственог особља, као и за стварањем услова за рехабилитацију зависника од опојних дрога, који подразумевају постојање посебних изолованих одељења и програма рада, али и обучено особље које ће спроводити програме. Такође указао је и на потребу да се предузму активности у правцу унапређења поступања у лечењу зависника, да се побољша приступ лечењу опијатским супститутима у заводима тиме што ће створити услови да сва лица која имају проблем са зависношћу од ПАС, а за које лекар специјалиста психијатрије у заводу процени да постоји потреба да се уведе супститациона терапија, буду упућена у надлежне здравствене установе ради мишљења и доношења одлуке о увођењу ове терапије.

У оквиру сесија које су посвећене безбедносном, третманском и здравственом аспекту овог проблема на састанку су примере добре праксе у проналаску психоактивних супстанци, специјализованим програмима поступања и лечењу зависника у заводима представили Горан Ненадовић, начелник Службе за обезбеђење КПЗ Пожаревац – Забела, Миљан Крстић, шеф Одсека за спровођење третмана у КПЗ Ниш и др Владимир Стојковић, руководилац Одсека за болести зависности Специјалне затворске болнице, који је допринео и формирању Одељења без дроге у Окружном затвору у Београду.

Учесници састанка сагласили су се да је потребно наставити са праћењем поступања према зависницима од психоактивних супстанци као посебно осетљивој категорији лица лишених слободе, повећати капацитет НПМ ради ефикасног надгледања поступања према зависницима од психоактивних супстанци у заводима за извршење кривичних санкција и континуирано радити на размени добре праксе о поступању према овој изразито осетљивој категорији лица лишених слободе.

Поводом ненајављених посета мониторинг тимова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обављених 12. и 13. фебруара 2020. године у шест полицијских станица у саставу Полицијске управе за град Београд, Заштитник грађана је упутио маја 2020. године Извештај са 7 препорука Министарству унутрашњих послова и посећеним станицама за отклањање уочених недостатака. Посете су обављене у циљу праћења спровођења препорука из извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (CPT) Републици Србији из 2017. године.

Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана да су службеници Полицијске управе за град Београд, Сектора за људске ресурсе, Сектора за материјално-финансијске послове, Дирекције полиције и Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре са дужном пажњом размотрили наводе из Извештаја и сачинили посебне извештаје о поступању.

У погледу поступања по препоруци да опреми одговарајућом техничком опремом просторије предвиђене за обављање саслушања у полицијским станицама ПУ за град Београд, Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана да је покренут поступак јавне набавке радова на формирању просторија за обављање разговора и препознавање лица у полицијским станицама.

У вези са упућеним препорукама које се односе на организовање обука за полицијске службенике посећених ПС о техникама саслушања, као и о поступању према лицима са менталним сметњама, Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана да је планирана реализација таквог семинара за полицијске службенике који би потом наставили са реализацијом семинара за полицијске службенике у својим полицијским управама, као и да је у текућој години 29078 полицијских службеника похађало обуку за рад са маргинализованим, мањинским и социјално рањивим групама.

Према извештају Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре све адаптиране просторије за задржавање опремљене су комплетима постељине у складу са Правилником о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица.

Поступајући по препорукама, у просторијама су инсталирана дугмад електричног звона за позивање дежурног полицијског службеника, а видео записи са видео надзора се чувају у трајању не краћем од 30 дана.
Посећене полицијске станице унапредиле су поступање у вези са чувањем привремено одузетих предмета који потичу из кривичног дела. ПС Раковица и ПС Чукарица су прихватиле препоруку да у записник о задржавању уносе податак о томе да ли је, и ако јесте, када је члан породице или блиско лице обавештено о лишењу слободе задржаног лица и у напомени наводе податак о томе које лице је обавештено, док је ПС Врачар, у складу са препоруком НПМ, предузела активности у циљу адекватног вођења предмета о задржавању лица по ЗКП-у.

Страна 13 од 488