a

Заштитник грађана истиче да је старијим особама потребна подршка и разумевање како би очували достојанство и остварили своја права. Неопходно је борити се против социјалног искључивања и изолације старијих и предузимати мере посвећене њиховом активном учешћу у друштву, спречавању сиромаштва и побољшању материјалног положаја старијих особа, у области пружања услуга у заједници, здравствене и социјалне заштите, личног и породичног живота, изјавио је поводом Међународног дана старијих заштитник грађана Зоран Пашалић.

Најчешћи проблеми са којима се сусрећу стара лица јесу сиромаштво и занемаривање унутар породице, укључујући располагање имовином без њиховог пристанка, незадовољство остваривањем права на материјалну подршку када се нађу у стању тешке материјалне и животне ситуације услед недостатка примања или недовољне висине примања, a када су лошег здравственог стања, отежано je остваривање права на помоћ и негу другог лица.

Иако је насиље у породици престало да буде „приватна ствар породице“ и табу тема, насиље над старијима је недовољно препознато и видљиво. Старији ређе пријављују насиље, посебно када су извршиоци насиља њихова деца; у таквим ситуацијама – пре свега због лојалности према сопственој деци – старији и немоћнији родитељи спремнији су да трпе и најокрутније облике насиља, него да затраже заштиту система. У једном случају који је, по сопственој иницијативи, испитивао Заштитник грађана, старија жена била је дугогодишња жртва насиља сина. Била је шутирана, шамарана, ударана песницама, вређана и омаловажавана. Ипак, она није желела да подноси пријаву против сина, како би га заштитила од кривичног гоњења. Иако жртва није подносила пријаве, полиција, орган старатељства и здравствене установе имале су сазнања о насиљу, али су пропустиле да предузму мере ради заштите жртве и спречавања понављања насиља. И поред историје насиља над старијом особом од стране њеног сина, полицијски службеници нису проценили да постоји ризик од насиља, а орган старатељства се, уместо насиљем, бавио „санирањем породичних односа између мајке и сина“. Колико су процене полиције, здравствене установе и органа старатељства биле погрешне, а активности неадекватне, показала је нажалост трагична смрт жртве, која је преминула од руке сопственог сина, што је недопустиво.

Непостојање услуга и сервиса подршке је и даље присутно, нарочито услуге помоћи у кући које су често неопходне овој популацији, имајући у виду да неретко старији живе сами и немају сроднике да брину о њима. Ови проблеми су нарочито изражени у руралним крајевима, у којима су у посебно тешком положају старије жене које живе у самачким домаћинствима, поручио је Пашалић.

b_300_0_16777215_00_images_ECRI-logo-violet_en.jpegГенерални секретар стручне службе Заштитника грађана Оља Јовичић учeствoвaлa je нa кoнфeрeнциjи нajвиших прeдстaвникa eврoпских институциja зa рaвнoпрaвнoст „Нa путу кa eфикaснoj рaвнoпрaвнoсти – нoви oдгoвoри нa рaсизaм и нeтoлeрaнциjу“ у Пaризу пoвoдoм oбeлeжaвaњa 25 година пoстojaњa Eврoпскe кoмисиje прoтив рaсизмa и нeтoлeрaнциje Сaвeтa Eврoпe (ECRI). Конференција је од 26. до 27. септембра 2019. годне одржана у oквиру oбeлeжaвaњa 70 гoдинa oд oснивaњa Сaвeтa Eврoпe.

b_300_0_16777215_00_images_olja_.jpegГлавне тeмe кoнфeрeнциje су биле мeђусoбнa сaрaдњa нa пoљу зaштитe рaвнoпрaвнoсти, нajeфикaсниjи нaчини зa изгрaдњу инклузивнoг друштвa, прeднoсти и ризици упoтрeбe нoвих тeхнoлoгиja, кao и будућност идejа рaвнoпрaвнoсти и бoрбe прoтив рaсизмa и нeтoлeрaнциje.

Циљ конференције је био формирање зajeдничке стрaтeгиjе и плaнирање aктивнoсти кoje ћe oдгoвoрити нa нajвeћe eврoпскe изaзoвe у oвим oблaстимa.

Заштитник грађана Зоран Пашалић честитао је данас свим припадницима Јеврејске заједнице у Србији јеврејску Нову годину, Рош Ашану.

“Свим припадницима Јеврејске заједнице у Србији упућујем искрене честитке поводом Рош Ашане. Желим им да ове дане проведу у здрављу и срећи, у духу празника.“

Јабланка Табаш, в.д. помоћника генералног секретара стручне службе Заштитника грађана учествовала је 27. септембра 2019. године у Медија центру у Београду на округлом столу „Национални савети између законског оквира и политике“ у организацији Центра за истраживање миграција у Београду

b_300_0_16777215_00_images_jablanka_mc_1.jpegГоворећи са становишта Заштитника грађана, као независног и самосталног државног органа чији је један од приоритета и заштита и унапређење људских и мањинских слобода и права, Табаш је, између осталог, истакла значај измена и допуне закона Закона о националним саветима националних мањина,, као и других закона који уређују питања од значаја за права националних мањина. Заштитник грађана већ годинама указује да је потребно размотрити начин на који је Закон о националним саветима националних мањина уредио питање вршења овлашћења савета, нарочито када говоримо о професионализацији рада савета, истакла је Табаш. Како је навела, у пракси се показало да Закон није обезбедио делотворно вршење надлежности националних савета у интересу грађана које представљају.

Помоћница генералног секретара Наташа Јовић и шефица кабинета Заштитника грађана Марија Подунавац учествују на редовној годишњој конференцији Европске мреже омбудсмана за децу која се одржава у Белфасту од 25. до 27. септембра.

b_300_0_16777215_00_images_20190927ENOC2.jpegТема овогодишње конференције су права детета у дигиталном окружењу, како са становишта заштите деце на интернету тако и са становишта промоције права детета на информацију, партиципацију, изражавање мишљења, удруживање и остваривање других права и слобода детета путем коришћења информационих технологија (ИТ). Значајан део конференције посвећен је партиципацији деце, преко Европске мреже младих саветника коју чине деца, и која су дала сопствену процену поштовања права детета у дигиталном окружењу, своје виђење ризика којима су изложена и своје ставове о томе на који начин се деци могу обезбедити знања и вештине за одговорно и безбедно коришћење ИТ. Нарочито је значајно то што деца указују да је пажња одраслих претежно усмерена на ризике по безбедност деце при коришћењу ИТ, а мање на користи које деца неспорно имају од информационих технологија.

b_300_0_16777215_00_images_20190927ENOC1.jpegПомоћница генералног секретара Наташа Јовић представила је искуства, достигнућа и изазове у Србији на радионици посвећеној заштитним мерама и стратешким документима у области заштите деце у дигиталном окружењу. Она је истакла да је Србија ратификовала све кључне међународне уговоре који су од значаја за заштиту деце у дигиталном окружењу, као и да има национални правни оквир који даје веома добру основу за успостављање и развијање механизама заштите деце у дигиталном окружењу.

b_300_0_16777215_00_images_konferencija_ndnv_.jpeg

Угрожавање безбедости новинара и притисак на њих су у Србији достигли опсег опасног, али се најмање налазе у сфери кривично-правне материје, речено је данас на конференцији "Медији и правосуђе - партнери или супарници?", у организацији ОЕБС-а, амбасаде Аустралије и НДНВ-a (Независно друштв новинара Војводине).

Заштитиник грађана Зоран Пашалић је изјавио да је огроман број случајева притиска на новинаре, као што су непозивање на конференције за медије, удаљавање са њих, забрана присуства, вређање извештача, посебно жена.

b_300_0_16777215_00_images_konferencija_ndnv_1.jpegНајлакше је да се омбудсман огласи осудом напада на новинаре и затражи реакцију институција система, али то не доноси резултате, констатовао је Пашалић, уз оцену да долази до губитка поверења у институције власти, због њиховог непоступања.

Мада су протеклих година изрицане казне за нападе на новинаре, то није битно допринело побољшању њихове безбедности. Резултат није какав се очекивао, навео је Пашалић.

Он је рекао да јавност треба да буде обавештена о сваком случају притиска на медије, да би се видело ко је за њих одговоран и ко их понавља. Стога сам иницирао оснивање онлајн медијске платформе на којој би били објављени сви случајеви притисака и напада на новинаре, а истинитост података би гарантовали медијска удружења и асоцијације, навео је Пашалић и додао да би овa базa података моглa бити објављенa у посебним извештајима, који би се периодично достављали Народној скупштини.

Страна 10 од 420