a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Управа за извршење кривичних санкција предузела je мере у циљу обавештавања лица лишених слободе о праву на бесплатну правну помоћ и обезбеђивања образаца захтева за пружање помоћи. Конкретно, у КПЗ Панчево је израђено обавештење са основним информацијама, које је истакнуто на огласним таблама у свим блоковима у којима су смештена лица лишена слободе. У заводској библиотеци су припремљени примерци Закона о бесплатној правној помоћи, као и листа пружалаца помоћи и обрасци за подношење захтева.

Такође, поступајући по препорукама, КПЗ Панчево ће по ступању страног држављанина у Завод обавестити Министарство спољних послова о томе да ли странац жели контакт са дипломатско-конзуларним представништвом своје земље.

Обука за запослене у службама за третман свих завода за примену специјализованих програма за рад са осуђеницима, првобитно планирана за март 2020. године, због епидемије заразне болести биће реализована до марта 2021. године, када ће бити израђен нови правилник о бенефицираном радном стажу – уједначен за све запослене који раде на истим пословима. У одговору органа стоји да је КПЗ Панчево тражио финансијска средства за 2021. годину како би сви запослени имали редовне здравствене прегледе, као и да се писане информације о правима лица лишених слободе преведу на језике националних мањина.

Такође, Завод ће предузети мере да се радно ангажују и прекршајно кажњена и притворена лица, као и да се организују различите културно-уметничке активности, чим се превазиђе актуелна епидемиолошка ситуација.

 

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у Прихватилишту за странце су формиране евиденције о пријему поднесака и почело се са издавањем потврда о предаји поднесака, стоји у одговору Управе граничне полиције Министарства унутрашњих послова. Како је наведено, од странаца се више неће тражити да потписују потврде о враћеним предметима уколико се привремено одузети предмети предају службеницима земаља у које се удаљују, већ ће записник о враћању и прихватању лица бити доказ да предмети више нису у поседу полицијских службеника Р. Србије.

МУП није обезбедио средства за ангажовање преводилаца за потребе поступака који се воде у Прихватилишту, али се предузимају одређене мере да се поступи и по тој препоруци. Иако је приликом посета Прихватилишту за странце годинама указивано на организацију здравствене заштите, напредак није остварен у овој области. У погледу препоруке у вези са обезбеђивањем правне помоћи странцима у поступку удаљења, одустало се од раније предложеног решења да Адвокатска комора Србије достави листу заинтересованих адвоката, јер се могу јавити проблеми наплате услуга адвоката. Уместо тога, МУП ће предложити Министарству правде да се на оперативном нивоу успостави механизам како би се услуге адвоката у поступцима удаљења плаћале на начин који важе за категорије лица која могу користити бесплатну правну помоћ.

У одговору на препоруку која се тиче забране принудног удаљења и исказа странца да му у одређеној земљи прети прогон или да постоји ризик да ће бити подвргнут извршењу смртне казне или тортури, МУП планира да у сарадњи са УНХЦР-ом организује и одржи семинаре и обуке за полицијске службенике на целој територији Р. Србије у вези са сагледавањем испуњености услова за доношење решења о враћању у сваком конкретном случају.

Заштитник грађана указао је да законски рок за покретање судских поступака за утврђивање чињеница o „несталим бебама“, који истиче 11.9.2020. године, треба да буде продужен за више од месец и по дана колико је трајало ванредно стање уведено због епидемије корона вируса јер су у том периоду уредбом Владе Србије престали да теку сви рокови у судским поступцима.

С тим у складу, Заштитник грађана позива судове да узму у обзир Уредбу Владе Србије о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15.3.2020. године, која је ступила на снагу 20.03.2020. године. Чланом 1 те уредбе је прописано да рокови за покретање ванпарничног поступка (по којима се воде и поступци за утврђивање чињеница o „несталим бебама“) престају да теку за време ванредног стања.

Уредба Владе Србије престала је да важи даном укидања ванредног стања 06.05.2020. године, када су рокови наставили да теку.

„Проблем 'несталих беба', који већ дуги низ година није решен и који представља један тежак жиг за наше друштво, мора добити свој епилог и то по слову закона. Зато ћемо се трудити да у оквиру законом прописаних услова случајеви 'несталих беба' буду окончани и да родитељи коначно у судском поступку добију истину коју чекају више деценија“, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

Заштитник грађана користи и користиће своје законско право да у име родитеља и свих других лица овлашћених да учествују у решавању ових случајева подноси предлоге за утврђивање чињеница о статусу новорођеног детета за које се сумња да је нестало из породилишта у Србији, навео је Пашалић и додао да је до данас поднео више таквих предлога суду.

Заштитник грађана истиче да би рок за покретање поступка који је прописан Законом о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији, који је ступио на снагу 11.03.2020. године, требало продужити за још 47 дана током којих нису текли рокови за покретање ових поступака због ванредног стања.

Закон у члану 17 прописује рок за покретање поступака пред судом у року од шест месеци од дана ступања на снагу, па је словом закона последњи дан рока 11.09.2020.године. Како рокови за покретање ових поступака нису текли од 20.03.2020. до 06.05.2020. године Заштитник грађана сматра да рок за покретање поступака за утврђивање чињеница o „несталим бебама“ треба продужити.

Чланом 15 Закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији је прописано да предлог за утврђивање чињеница о статусу новорођеног детета за које се сумња да је нестало из породилишта у Републици Србији, у име родитеља и других овлашћених лица може да поднесе Заштитник грађана.

b_300_0_16777215_00_images_slika_1_1.jpegТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је 3. септембра 2020. године Специјалну болницу за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ у Вршцу. Посета тима је прва у низу планираних посета установама у којима се на лечењу налазе форензички пацијенти и реализована је ради праћења поступања према лицима на извршењу мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, обавезног лечења наркомана и обавезног лечења алкохоличара, као и на извршењу одговарајућих заштитних мера изречених у прекршајном поступку.

У саставу тима су поред запослених из Заштитника грађана, били и заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, представница Хелсиншког одбора за људска права у Србији и лекар специјалиста психијатар.

b_300_0_16777215_00_images_slika_2.jpegТоком посете, чланови тима су обишли одељења на којима су смештени форензички пацијенти, обавили разговоре са запосленима о начину остваривања права ових пацијената, мерама заштите права, условима, начину и стандардима примене физичког спутавања, пружању здравствене заштите и спровођењу психо-социјалне рехабилитације, а потом и извршили увид у релевантну документацију. Посебна пажња била је посвећена поступању Специјалне болнице у случајевима у којима се стекну медицински разлози за преиначење мере обавезног лечења и чувања у здравственој установи у меру безбедности обавезног лечења на слободи. Такође, тим је са појединим пацијентима обавио разговоре о поступању запослених према њима, током извршења изречених мера безбедности.

Налази из ове посете биће објављени у оквиру посебног тематског извештаја, након реализације планираних посета свим установама у којима се у Републици Србији на лечењу налазе форензички пацијенти.

Професионално поступање руководства и запослених током посете представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

Заштитник грађана Зоран Пашалић наставио је данас са пријемом грађана у седишту институције у оквиру редовне месечне активности „Отворена врата“. Он и његови заменици разговарали су, уз поштовање прописаних заштитних мера у циљу спречавања ширења коронавируса, са десет грађана из Београда и унутрашњости, који су желели да изнесу своје незадовољство радом органа јавне власти. Грађани су се данас највише жалили на рад грађевинске инспекције, рад полиције, као и на повреду права особа са инвалидитетом.

Институција Заштитника грађана пуне три године спроводи активност „Отворена врата“. Та иницијатива се показала веома добром и због тога што у непосредном разговору са грађанима заштитник грађана долази до потпунијег увида у, пре свега, системске пропусте у раду органа јавне власти.

Заштитник грађана затражио је од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Градског центра за социјални рад и Основне школе „Браћа Јерковић“ у Београду да га зарад заштите најбољег интереса детета обавесте о свим околностима, али и мерама и активностима које ће предузети поводом случаја ученика који је првог дана на наставу дошао заражен коронавирусом.

Заштитник грађана je из медија сазнао да је у ову београдску школу првог дана текуће школске године дошао ученик за кога је касније утврђено да је позитиван на коронавирус и да се школа са тим чињеницама обратила надлежном центру за социјални рад.

У поступку покренутом по сопственој иницијативи због постојања могућности угрожавања или повреде права и најбољег интереса детета, Заштитник грађана од надлежног министарства тражи да га у року од 15 дана обавести о исходу поступка који је покренуло над школом и о мерама и активностима које ће даље предузети.

Истовремено, Заштитник грађана од Градског центра за социјални рад и од школе „Браћа Јерковић“ тражи да га у истом року обавесте о свим релевантним чињеницама и околностима везаним за медијске наводе и планираним мерама и активностима које ће предузети у конкретном случају.

Страна 7 од 464