a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 19. августа. 2021. године посету Окружном затвору у Смедереву. Посета је обављена у циљу превенције тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака.

Током посете, тим НПМ је обавио групне и појединачне разговоре са осуђеним лицима која се налазе у затвореном одељењу као и лицима према којима су у заводу примењиване мере принуде.

Поред наведеног, извршен је увид у документацију која се односи на употребу мера принуде, ванредне догађаје, притужбе лица лишених слободе, Књигу повреда, начин обављања првог лекарског прегледа по пријему у Завод, као и лекарских прегледа након примене мера принуде.

Такође, НПМ је током посете обавио разговоре са преко 20 притворених лица о поступању полицијских службеника према њима током хапшења и приликом примене других полицијских овлашћења.

У тиму НПМ био је и лекар специјалиста судске медицине.

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду надлежних органа из области социјалне заштите на штету детета са сметњама у развоју и инвалидитетом из села код Велике Плане које због административних и процедуралних пропуста годину и по дана није могло да оствари своја права на додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак по истом основу.

Заштитник грађана је по притужби мајке детета покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Центра за социјални рад Велика Плана, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, филијала у Смедереву и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а сви контролисани органи имају рок од 30 дана да Заштитника грађана обавесте о поступању по препорукама.

ЦСР Велика Плана је, како је утврдио Заштитник грађана, од септембра 2019. године филијали РФЗО у Смедереву послао два захтева за обављање контролног прегледа у којима је наведена погрешна адреса детета, док је на свим документима упућеним лекарској комисији и филијали РФЗО у Смедереву наведена исправна адреса детета као и исправан контакт телефон мајке.

Заштитник грађана је утврдио да је филијала РФЗО у Смедереву начинила пропуст у раду јер супротно начелу добре управе и ефикасности рада органа управе није телефонским путем контактирала мајку детета или ЦСР Велика Плана већ је захтев за вештачење, због два неуручена позива на заказани преглед, вратила том центру.

Чак и када је после десет месеци чекања, након ангажмана мајке контролни преглед детета обављен крајем августа 2020. године, а у новембру исте године у ЦСР Велика стигао налаз вештака РФЗО - Дирекције Београд да и даље постоји потреба за помоћи и негом другог лица и телесно оштећење у висини од 80 одсто и да је иста постојала и октобра 2019. године, корисник није могао да оствари своја права.

Наиме, у ЦСР Велика Плана у новембру 2020. године није било дипломираног правника јер је једини запослени на тим пословима отишао у пензију те није било могуће да се изради решење о признању права детету на додатак за помоћ и негу другог лица и на увећани додатак. Ресорно министарство је, после више ургенција Центра и локалне самоуправе, тек крајем марта 2021. године дало сагласност за пријем дипломираног правника у радни однос.

У препорукама за отклањање недостатака, Заштитник грађана тражи од филијале РФЗО у Смедереву и ЦСР Велика Плана да у складу са начелима добре управе предузму све мере како би остварили одговарајућу сарадњу и благовремену размену информација са корисницима како се због административних грешака убудуће не би понављали пропусти у раду на штету остваривања права детета са сметњама у развоју и са инвалидитетом и свих других особа са инвалидитетом.

Заштитник грађана од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања поново тражи да благовремено обезбеди адекватан број стручних радника у центрима за социјални рад.

b_300_0_16777215_00_images_2020_Cajetina_2.jpegЗаменица Заштитника грађана Јелена Стојановић изјавила је да су старије особе у Републици Србији често угрожене, некада и неправедно маргинализоване због бројних стереотипа који владају и да већина њих нису ни свесни да су дискриминисани и да су њихова права повређена.

„Због тога је улога свих нас да им предочимо да су они веома важни за наше друштво. Желимо да их оснажимо да та своја права остваре и да их задржимо на том путу“, рекла је Стојановић на радионици коју су на тему заштите од дискриминације и насиља над старијим женама у Чајетини организовала удружења „Снага пријатељства - Амити“ и „Златиборски круг“.

Стојановић је истакла да су најчешћи проблеми са којима се сусрећу старији сиромаштво и насиље, као и занемаривање унутар породице које укључује располагање имовином без њиховог пристанка, затим отежано остваривање права на материјалну подршку када су у тешкој животној ситуацији и отежано остваривање права на помоћ и негу другог лица.

„Старије жене у сеоским срединама се сусрећу са неплаћеним кућним радом, тешкоћама у остваривању права из здравственог и социјалног осигурања и непостојањем услуга у заједници“, рекла је Стојановић и додала да су многи од наведених проблема посебно били изражени током ванредног стања уведеног због пандемије вируса Ковид-19.

Заштитник грађана сматра да је неопходно успоставити ефикаснији систем социјалне заштите усклађен са потребама старијих особа, обезбедити услуге и посебне сервисе подршке у локалним срединама и предузети све расположиве мере како би се старијим особама и у редовним и у ванредним околностима обезбедила адекватна здравствена заштита.

b_300_0_16777215_00_images_2020_Cajetina_1.jpegПредседница Удружење грађана „Снага пријатељства – Амити“ Надежда Сатарић рекла је на радионици да је свака десета особа у Србији која је изложена насиљу старија од 75 година и да су то углавном жене на селу.

„Желимо са старијим особама да причамо о томе шта све препознају као акте насиља и ту не мислимо само на физичко насиље које најчешће и препознајемо. Старије особе често не препознају разне облике економског искоришћавања, нити занемаривање потреба које имају, као и облике психолошког насиља“, рекла је Сатарић.

Учесници радионице, старије жене и мушкарци из Чајетине, Беле земље, са Златибора, Мачката и Криве реке, истакли су да се сусрећу са системском дискриминацијом, кршењем њихових економских и социјалних права и права на достојанство услед ниских пензија, као и са недоступношћу и неодоварајућим квалитетом здравствених услуга и високом ценом лекова који су им преписани. Такође, навели су да су свесни постојања насиља у породици у њиховој околини, али да га нису непосредно доживели.

Радионица је реализована у оквиру пројекта „Унапређење безбедности жена у Србији“, који спроводи Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Wомен), у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике.

Заштитник грађана утврдио је да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја начинило пропуст у раду тако што је расподелило конкурсна средства за програме од значаја за образовање у 2021. години које реализују удружења а да претходно није у складу са законом донело одлуку о приговору једног од удружења на одлуку о додели средстава.

У поступку контроле правилности и законитости рада, покренутом по притужби грађана, Заштитник грађана је утврдио да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није у складу са законом донело образложену одлуку о приговору једног од учесника конкурса већ да је подносиоцу приговора упутило обавештење електронском поштом са и-мејл адресе Министарства без потписа овлашћеног лица.

Заштитник грађана сматра да у конкретном случају упућивање обавештења не може заменити доношење управног акта по приговору учесника Јавног конкурса, да обавештење које је Министарство упутило као одговор на поднети приговор не садржи одлуку о томе да ли се приговор удружења одбацује, одбија или усваја, не садржи образложење и правну поуку, нити се може утврдити ко је доносилац истог и не садржи потпис овлашћеног лица.

У препоруци за отклањање пропуста Заштитник грађана тражи од Министарства да без одлагања, у форми одлуке, уз образложење и поуку о правном леку, одлучи о приговору удружења на Листу вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за образовање која реализују удружења у 2021. години.

Заштитник грађана даље тражи да Министарство размотри, у зависности од тога да ли ће приговор одбацити, одбити или усвојити, могућност доношења одговарајућег акта којим би допунио Одлуку о избору програма од јавног интереса које реализују удружења у 2021. години.

Ресорно министарство, према препоруци Заштитника грађана, у свом будућем раду треба да се стара да приликом одлучивања по приговорима удружења увек доноси образложену одлуку у поступцима избора програма који ће се финансирати средствима буџета, у складу с принципима добре управе и начелима управног поступка.

О поступању по препоруци, уз достављање доказа о поступању, Министарство треба да обавести Заштитника грађана у року од 30 дана.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у фебруару 2021. године редовну ненајављену посету Полицијској управи Зрењанин - седиште и Полицијским станицама Житиште и Нова Црња. Током посете НПМ се посебно бавио заштитним мерама од злостављања, између осталог, остваривањем права на приступ лекару и адвокату, праву да о свом лишењу слободе задржана лица обавесте блиску особу, као и материјалним условима у просторијама за задржавање. У извештају који је сачинио након посете, НПМ је упутио 5 препорука.

НПМ је обавештен да је у поступању по препорукама, наведеним организационим јединицама ПУ Зрењанин наложено да у будућем раду уносе податке о обиласцима задржаних лица од стране полицијских службеника у записник о задржавању лица и податке о тачном времену када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе задржаног лица, као и да уручују примерак записника о задржавању лицима која су била на задржавању.

У циљу отклањања утврђених неправилности, такође је наложено да убудуће полицијски службеници присуствују медицинском прегледу задржаног лица само по захтеву медицинског особља, због потребе безбедности медицинског особља, као и да се медицинска документација задржаног лица не улаже у предмете о задржавању, већ да се предаје задржаном лицу.

Министарство унутрашњих послова је у свом изјашњењу навело да су просторије за задржавање у ПС Нова Црња и ПС Житиште на листи приоритета за адаптацију, али да реализација адпатације истих зависи од планираних буџетских средстава и наставка реализације пројекта Амбасаде Краљевине Норвешке „Норвешки позив 2018“.

НПМ је обавештен и о томе да је Извештај о посети НПМ-а ПУ Зрењанин - седиште и ПС Житиште и ПС Нова Црња, прослеђен свим организационим јединицама у саставу ПУ Зрењанин у циљу упознавања свих полицијских службеника са уоченим неправилностима у раду и будућег поступања у складу са препорукама НПМ-а.

У периоду септембар – децембар 2020. године тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је посетио установе у којима се налазе малолетна страна лица без пратње:
• Центар за азил у Боговађи;
• Центар за азил у Сјеници;
• Интеграциона кућа Педро Арупе;
• Кућа Спаса;
• Центар за заштиту одојчади деце и омладине – Радна Јединица Дом Јован Јовановић Змај – Јединица за смештај малолетних миграната без пратње;
• Завод за васпитање деце и омладине Београд – Центар за смештај малолетних страних лица без пратње родитеља или старатеља.

НПМ је у извештају описао услове смештаја у тим установама, активности које су на располагању малолетницима, обим здравствене заштите, постојеће процедуре – рачунајући и старатељску заштиту и указали на поједине случајеве неадекватног поступања. На основу налаза, НПМ је упутио препоруке Комесаријату за избеглице и миграције и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

У одговору на упућене препоруке, Комесаријат је навео мере које предузима ради унапређења услова смештаја у центрима за азил у Боговађи и Сјеници, што укључује смештај, исхрану, одећу, обућу и друго, као и мотивисање малолетника корисника центара да одржавају хигијену. Такође, Комесаријат је детаљно известио о едукативним, информативним, креативним, окупационим и психосоцијалним активностима које су прилагођене малолетницима и које спроводе хуманитарне и међународне организације.

Министарство је обавестило НПМ о ангажовању теренских радника за подршку у раду локалним центрима за социјални рад, ангажовању професионалних старатеља ради јачања старатељске заштите, потом васпитача, преводилаца и других радника. Такође, Министарство ће кроз пројекте и из буџетских средстава наставити да подржава рад установа домског типа за смештај малолетних миграната без пратње и унапређује смештајне капацитете и људске и материјалне ресурсе ових установа. НПМ је обавештен о средствима која су до сада уложена, као и о планираним средствима за 2021. годину и повећању капацитета ових установа за око 30 одсто до краја године.

Страна 7 од 509