a

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас, поводом 27. јуна - Међународног дана поноса, да су у законодавном смислу учињени видљиви помаци на унапређењу положаја ЛГБТ особа у Републици Србији али и да су неопходне даље измене важећих прописа како би се побољшао квалитет живота и остваривање права ове рањиве друштвене групе.

„Забрана дискриминације на основу полних карактеристика је садржана у новом Закону о родној равноправности, док су забрана дискриминације интерсекс особа на основу полних карактеристика и експлицитна забрана дискриминације деце по истом основу уврштени у Закон о забрани дискриминације, на сугестију Заштитника грађана“, рекао је Пашалић.

Пашалић наводи да Институција којом руководи већ годинама ради на иницирању боље системске заштите ЛГБТИ особа које се и даље сусрећу са дискриминацијом, злостављањем и насиљем, као и да су током пандемије уочени здравствени и економски изазови са којима су се сусретале особе другачије сексуалне оријентације и родног идентитета.

„Потребне су измене Закона о бесплатној правној помоћи како би се ЛГБТИ особе уврстиле у категорију корисника у осетљивом положају, као и Закон о уџбеницима који би садржао експлицитну забрану садржаја којима се подстиче формирање предрасуда и стереотипа“, навео је Заштитник грађана.

Заштитник грађана је подсетио да је у априлу ове године Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог доставио мишљење о Нацрту закона о истополним заједница као и да је затражио да се што пре правно уреде последице прилагођавања пола и родног идентитета.

„Већ дуже време указујем и на потребу измене Кривичног законика како би се кривична дела извршена на основу сексуалне оријентације третирала као дела расизма и нетолеранције. Припадницима ЛГБТИ заједнице треба да буде омогућено да уживају у потпуности своја права“, изјавио је Пашалић.

Борба против тортуре није само борба за жртве тортуре, већ и борба за достојанство свих нас. Устав Републике Србије и бројни међународни акти јемче неповредивост физичког и психичког интегритета човека и гарантују да нико не сме бити изложен мучењу или окрутном, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 26. јуна, Међународног дана подршке жртвама тортуре.

Установе у којима се налазе лице лишена слободе погодују различитим видовима тортуре и других облика злостављања, јер су та места затвореног типа, те све што се дешава у њима одвија далеко од очију јавности. Стога, посебан значај у спречавању тортуре имају вансудска средства превентивног карактера која се заснивају на посетама установама у којима се налазе лица лишена слободе и контроли начина поступања према њима, указао је Пашалић.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), током 2020. године обавио 85 посета установама у којима се налазе или се могу наћи лица лишена слободе и 18 надзора над поступцима принудних удаљења странаца, те упутио 344 препоруке за отклањање утврђених недостатака и унапређење стања у тој области. У првој половини ове године НПМ је обавио 62 посете местима на којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе. На основу тих посета до сада је упућено преко 90 препорука установама и ресорним министарствима.

Поред чињенице да су на нормативном плану предузети кораци у погледу превенције тортуре и унапређења поступања према лицима лишеним слободе, неопходно је обезбедити и њихову примену. За превенцију тортуре нарочито је значајно хитно спровођење ефективних истрага о свим наводима о могућем злостављању, као и адекватна подршка жртвама злостављања и извесност кажњавања извршилаца, нагласио је заштитник грађана. Такође, неопходно је развити систем континуираних обука о људским правима за све који поступају према тим посебно осетљивим групама, како поједини поступци не би прерасли у понижавајуће или нечовечно поступање.

У календару Уједињених нација 26. јун посвећен је подршци жртвама тортуре и обележава се од 1998. године широм света двоструким поводом. Тога дана, 1945. године потписана је Повеља Уједињених нација, међународни документ који државе чланице обавезује на поштовање права човека и основних слобода за све. Више деценија касније, истога дана 1987. године, ступила је на снагу Конвенција Уједињених нација против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака, као један од кључних инструмената у борби против тортуре.

Заштитник грађана je по сопственој иницијативи, поводом информација из медија да је неколико бивших полазница семинара раније пријављивало сексуално злостављање које је доживело у Истраживачкој станици Петница, покренуо поступке контроле законитости и правилности рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја и ове образовне установе.

Заштитник грађана од ресорног министарства тражи да га у року од 15 дана извести да ли је до сада имало сазнања о пријавама за сексуално злостављање полазница семинара у „Петници“ и на који начин је по њима поступало.

Од Истраживачке станице „Петница“ Заштитник грађана тражи да га у истом року обавести да ли је управа ове установе имала сазнања о случајевима сексуалног злостављања полазница од стране истог запосленог у „Петници“ и на који начин је установа поступала у сваком од пријављених случајева.

Заштитника грађана управа „Петнице“ такође треба да обавести да ли ова образовна установа има формиран Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и да ли се у случају сазнања за насиље у установи примењује Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 17. јуна 2021. године ненајављену посету седишту ПУ Нови Пазар.

НПМ се током посете посебно бавио заштитним мерама од злостављања, између осталог, остваривањем права на приступ лекару и адвокату, као и праву да о свом лишењу слободе задржана лица обавесте блиску особу. У оквиру тог методолошког приступа значајан сегмент остваривања права је и информисање задржаних лица о својим правима, о чему је посебно било речи у разговору са полицијским службеницима.

Тим НПМ-а је, такође, обишао просторију за задржавање како би проверио да ли је иста у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

Поред представника Заштитника грађана, тим НПМ-а чинио је и лекар специјалиста психијатрије.

Професионално поступање руководства и свих полицијских службеника током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић посетио је 21. јануара ове године Окружни затвор у Новом Саду (ОЗ Нови Сад) и полицијске станице Бачки Петровац (ПС Бачки Петровац) и Сремски Карловци (ПС Сремски Карловци), које се налазе у оквиру Полицијске управе Нови Сад (ПУ Нови Сад). У тиму су поред запослених из Заштитника грађана били и представници Покрајинског омбудсмана.

Током посете ОЗ Нови Сад обављени су разговори са притвореницима о поступању полицијских службеника према њима током задржавања, као и приликом примене других полицијских овлашћења, а у полицијским станицама НПМ је посветио посебну пажњу основним правима задржаних лица као што су право на приступ лекару и адвокату, али и праву да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу и начину на који се информишу о својим правима.

Поступајући по препорукама које је НПМ упутио у извештају о обављеним посетама овим полицијским станицама, Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ да ће примерак записника о задржавању уручивати лицима која су била на задржавању, као и да су отпочели да у записнике о задржавању уписују податак о времену када је блиска особа задржаног лица обавештена о његовом задржавању. НПМ је обавештен и о томе да ће у свему поступати по препоруци која је у вези поступања полицијских службеника приликом обављања лекарског прегледа задржаног лица.

Такође, НПМ је обавештен да се просторије за задржавање у ПС Сремски Карловци неће користити за задржавања која су дужа од 12 сати, да је ниво хигијене у просторијама за задржавање и у тоалетима подигнут на виши ниво, те да ће ПУ Нови Сад у наредном периоду иницирати да се обезбеде потребна средства за адаптирање просторије.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а после сазнања из медија да су у породичном насиљу у селу Заблаће код Чачка рањени мајка и син а отац после напада извршио самоубиство, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Министарства за бригу о породици и демографију и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Заштитник грађана од оба министарства тражи да га у року од 15 дана обавесте о свим релевантним чињеницама везаним за медијске наводе, посебно оне који се односе на информацију да је породично насиље било присутно у тој породици и раније.

Надлежна министарства треба да известе Заштитника грађана да ли су раније обавештавани о постојању насиља у овој породици и ако јесу које мере и активности су предузимали по том питању.

Такође, потребно је да Заштитника грађана известе и да ли је успостављена сарадња органа (полиције, установе социјалне заштите и правосудних органа) у циљу заштите жене и деце, односно мере превенције породичног насиља у складу са Општим и посебним протоколима за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима.

Страна 5 од 501

panel flajer