a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 17. јуна 2021. године ненајављену посету Полицијској управи Нови Пазар – седиште ради праћења поступања према доведеним и задржаним лицима и поштовања њихових основних права.

У Извештају о посети ПУ Нови Пазар НПМ је похвалио праксу да полицијски службеници по правилу не присуствују лекарским прегледима, ни у здравственој установи, ни током обављања лекарског прегледа у просторији полицијске станице, осим у ситуацијама када то лекар затражи из безбедносних разлога. Присуство лекарском прегледу задржаних лица полицијски службеници евидентирају у службеној белешци, уз податак да је то учињено на захтев лекара, те да су се службеници налазили на удаљености која омогућава поверљив разговор између лица и лекара.

У одговору о поступању по препорукама Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ да је Извештај о посети достављен свим линијама рада које примењују меру задржавања, како би се обезбедило поступање по препоруци да се у записник о задржавању уноси податак о времену када је члан породице или друго блиско лице задржаног обавештено о његовом лишењу слободе.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је након ненајављених посета Полицијскoj управи у Крушевцу – седиште и Полицијској станици Ћићевац 17. маја 2021. године, сачинио Извештај у којем је упутио седам препорука.

Поступајући по наведеним препорукама Министарство унутрашњих послова обавестило је НПМ да ће полицијски службеници тих организационих јединица у будућем раду у записницима о задржавању уносити податке о обиласцима задржаних лица од стране полицијских службеника, о тачном времену када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе задржаног лица, да ће констатовати разлоге у случајевима када задржано лице одбије да прими или потпише примерак записника о задржавању, као и да ће у случајевима када присуствују лекарском прегледу лица лишеног слободе на захтев лекара, у записнику о задржавању или службеној белешци, констатовати ту чињеницу уз навођење разлога за такво поступање. НПМ је обавештен и да су предузете активности које ће омогућити да се видео записи са видео надзора у ПС Ћићевац чувају у трајању не краћем од 30 дана.

Такође, прихваћена је и препорука да ПУ Крушевац у будућем раду не задржава лица до 48 сати по Законику о кривичном поступку у просторији у Окружном затвору Крушевац због тога што иста не испуњава важеће стандарде, већ ће у те сврхе користити постојеће просторије за задржавање у ПУ Крушевац - седиште.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 16. новембра 2020. године ненајављену посету Полицијској управи за град Београд – седиште, ради праћења спровођења препорука из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) Републици Србији 2017. године. У извештају о посети НПМ је упутио пет препорука.

У одговору о поступању по препорукама Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ да се за складиштење и чување опојних материја користи контејнер који је посебно опремљен у ту сврху, планира се посебна просторија за обављање разговора и препознавање лица у полицијским станицама, и иницирана је набавка аудио и видео опреме за снимање разговора. Програмом стручног усавршавања за 2021. годину наставиће се са реализацијом семинара за све полицијске службенике који током предистражног поступка обављају разговоре са сведоцима, жртвама и осумњиченим.

Такође, сви извештаји Заштитника грађана у вези посета НПМ достављени су организационим јединицама Дирекције полиције на упознавање и поступање по препорукама. НПМ похваљује и чињеницу да руководиоци организационих јединица Дирекције кроз контролно-инструктивну делатност прате поступање полицијских службеника према доведеним и задржаним лицима како би било обезбеђено да наводи о неадекватном и незаконитом поступању полицијских службеника буду предмет целисходног и објективног поступка чија порука је да ће овакво понашање бити санкционисано.

b_300_0_16777215_00_images_2020_NPM.jpegТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 30. августа 2021. године ненајављену посету Полицијској управи у Смедереву и то Саобраћајној полицијској испостави и Полицијској станици Велика Плана.

Током ових посета, НПМ је наставио са својим активностима које су везане за праћење начина остваривања основних права доведених и задржаних лица, као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима. Тим НПМ је, такође, обишао просторије за задржавање како би проверио да ли су исте у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима и обавио ненадзирани разговор са једним лицем које je у тренутку посете било задржано у СПИ Смедерево.

Пре обављања посета наведеним полицијским станицама тим НПМ-a је у Окружном затвору у Смедереву разговарао притвореним лицима о поступању полиције према њима приликом лишења слободе, задржавања и примене полицијских овлашћења.

Професионално поступање руководства и свих полицијских службеника током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.

Заштитник грађана затражио је од Града Зајечара да без одлагања успостави услугу личног пратиоца за сву децу са сметњама у развоју у том граду којима је та услуга неопходна, као и да га о поступању по препорукама обавести до почетка школске 2021/2022 године.

У поступку контроле правилности и законитости рада надлежних органа покренутом по притужби хранитељке детета са сметњама у развоју, Заштитник грађана је утврдио да су органи града Зајечара начинили пропуст у раду на штету права деце са сметњама у развоју на додатну помоћ и подршку у образовању јер ни прошле ни првих месеци ове године нису успоставили услугу личног пратиоца за сву деци са сметњама у развоју у том граду.

Заштитник грађана је утврдио и да је Градска управа града Зајечара начинила пропуст у раду на штету права детета са сметњама у развоју на додатну помоћ и подршку у образовању тако што му није обезбедила услугу личног пратиоца и поред мишљења Интерресорне комисије тог града.

Градска управа Зајечара је у изјашњењу Заштитнику грађана навела да је избијање пандемије изазване вирусом Ковид-19 отежало процедуру стварања предуслова за пружање услуге лични пратилац детета, да је створило друге приоритете у раду и да се према мишљењу релевантних фактора тог града не препоручује увођење нове услуге у тренутку док је јавно здравље угрожено.

Заштитник грађана истиче да органи јединица локалне самоуправе и сви други органи, установе и службе имају, према Конвенцији о правима детета, Конвенцији о правима особа са инвалидитетом, закону и подзаконским прописима, утврђену обавезу да детету са сметњама у развоју пруже помоћ и подршку у свакодневном животу, а посебно у образовном процесу.

Квалитетно образовање детета не сме зависити од недостатака или пропуста у раду градских органа, а органи управе су дужни да благовремено, ефикасно и у потпуности предузимају све радње и активности прописане законом како би се деци обезбедили остваривање права на различите услуге, мере и облике помоћи и подршке у образовању, наглашава Заштитник грађана

Заштитник грађана истиче и да постојећа епидемија не сме бити изговор за не предузимање радњи за обезбеђивање подршке у образовању детету са сметњама у развоју јер се права детета не могу ограничавати, као и због тога што је реч о најрањивијој и најосетљивијој категорији коју неблаговремено поступање и штетне последице погађају теже него остале.

Заштитник грађана утврдио је да су припадници Министарства унутрашњих послова Републике Србије неблаговремено и неефикасно поступали приликом спречавања нарушавања јавног реда и мира у галерији „Стара капетанија“ у Земуну, уништења изложених уметничких дела и нарушавања безбедности присутних грађана и затражио утврђивање одговорности полицијских службеника због пропустa у раду.

Заштитник грађана је у поступку контроле правилности и законитости рада МУП-а, покренутом по притужби грађана, утврдио да су полицијски службеници Полицијске станице Земун начинили пропусте у раду поводом догађаја од 13. октобра 2020. године у галерији „Стара капетанија“ јер су неблаговремено и неефикасно поступали иако су претходно били обавештени о постојању претњи смрћу и уништавања имовине.

У поступку контроле рада МУП-а, Заштитник грађана је утврдио да је Полицијска станица Земун вече пре инцидента била обавештена да су на Фејсбук страници галерије „Стара капетанија“ на којој је најављена изложба остављене претње смрћу ауторима као и претње да ће галерија бити запаљена.

Заштитник грађана је утврдио да након пријема пријаве о претњама 12.10.2020. године полицијски службеник о њима није обавестио свог непосредно претпостављеног, услед чега је изостало благовремено и ефикасно поступање полицијских службеника на спречавању спорног догађаја, те је дошло је до неометаног упада десет лица у галерију, од којих је до сада идентификовано њих пет, уништења изложених радова, нарушавања јавног реда и мира и угрожавања безбедности грађана који су присуствовали изложби.

У препорукама за отклањање пропуста Заштитник грађана тражи од МУП-а да предузме све потребне мере у циљу утврђивања идентитета преосталих лица која су учествовала у упаду у галерију а која до сада нису идентификована, као и све активности везане за прикупљање и обезбеђење свих расположивих доказа.

Такође, Заштитник грађана тражи да МУП спроведе дисциплински поступак против полицијског службеника који је пропустио да обавести надређеног старешину о пријави претњи, као и да полицијски службеници Полицијске станице Земун у будућем раду поступају у складу са законским прописима и начелима обављања полицијских послова и законито и правилно, односно без одлагања, савесно и ефикасно поступају по пријавама грађана.

О поступању по препорукама МУП треба да обавести Заштитника грађана у року од 60 дана.

Страна 6 од 509