a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у октобру 2019. године ненајављену посету Полицијској управи у Прокупљу. Током посете праћено је поступање те полицијске управе по 13 препорука које су јој упућене Извештајем о посети Полицијској управи Прокупље обављене 2015. године.

Поступајући по препорукама из Извештаја о посети ПУ Прокупље Заштитник грађана је обавештен да се у предметима задржаних лица неће улагати медицинска документација већ да ће се иста давати задржаном лицу, као и да ће се свим лицима, која се налазе на задржавању у ОЗ Прокупље по основу ЗКП-а, уручивати записник о задржавању. Такође је наведено да су предузете одређене активности, писаним обраћањем Одсеку за логистику, у циљу унапређења материјалних услова у ПС Житорађа, постављања видео надзора који омогућава чување видео записа у трајању не краћем од 30 дана у ПС Блаце, СПИ Прокупље и ПС Житорађа, као и постављања плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара у ПС Куршумлија.

Министарство унутрашњих послова изјаснило се и да је предвиђена адаптација 4 просторије за задржавање, капацитета 6 лица, и то две просторије у ПИ Прокупље, ПС Блаце и ПС Куршумлија.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је Полицијску станицу Нови Београд у јуну 2019. године и на основу утврђених чињеница Министарству унутрашњих послова и тој полицијској станици упућен је Извештај о посети са препорукама. Како до почетка 2020. године, није достављено изјашњење МУП-а о упућеним препорукама, тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а обавио је контролну посету ПС Нови Београд 30. јануара 2020. године и контролисаном органу управе упутио Извештај о посети са препорукама. 

Поступајући по упућеним препорукама из оба извештаја, у Полицијској станици Нови Београд, у складу са условима прописаним Правилником о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање, адаптиране су 4 просторије за задржавање, капацитета 11 лица, и током маја 2020. године све су стављене у употребу, а у току је поступак јавних набавки у вези са опремањем посебне просторије за саслушања осумњичених потребном техничком опремом.

У ПС Нови Београд и даље нема посебне просторије која се користи искључиво у сврхе чувања одузетих предмета, те се ПС Нови Београд обратила Одељењу за логистику ПУ за град Београд Сектора за материјално финансијске послове са захтевом за приоритетно предузимање мера у циљу обезбеђења наведене просторије. Поступање по овој препоруци биће праћено у даљем периоду.

Такође, прихваћене су препоруке о обезбеђивању кутије прве помоћи Дежурној служби, као и изради плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара којим поводом је упућен допис Дирекцији полиције.

У свим касарнама Војске Србије у којима се извршавају дисциплинске санкције забрана удаљења из посебних просторија у војном објекту и забрана изласка из касарне или другог војног објекта предузете су мере ради отклањања недостатака и унапређења поступања према санкционисаним лицима у складу са упућеним препорукама Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ). Препоруке су садржане у првом извештају о посетама војним објектима, које су реализоване прошле године.

У одговору овог органа стоји да су побољшани материјални услови у дисциплинским просторијама бољом регулацијом дотока свежег ваздуха и природне и вештачке осветљености и да је капацитет просторија усклађен са важећим стандардима. Преиспитане су и осавремењене одредбе упутстава којима се уређује начин извршења санкције и устројено писано документовање информација о поступању према санкционисаном војнику и битним догађајима током извршења санкције. У просторијама је истакнут дневни режим активности санкционисаног војног лица, омогућено је да се посете одвијају у приватности, уведен је обавезан лекарски преглед пре почетка извршења санкције, као и разговор са психологом. Регулисано је да поделу терапије врши искључиво медицинско особље и предвиђена је обавеза информисања санкционисаних војника о могућности подношења притужбе Заштитнику грађана.

Заштитник грађана изражава захвалност старешинама и другим припадницима Војске Србије на сарадњи и професионалном односу током посета војним објектима и Министарству одбране на сарадњи током припреме и реализације посетама и достављеним информацијама о начину поступања по упућеним препорукама.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Управа за извршење кривичних санкција предузела je мере у циљу обавештавања лица лишених слободе о праву на бесплатну правну помоћ и обезбеђивања образаца захтева за пружање помоћи. Конкретно, у КПЗ Панчево је израђено обавештење са основним информацијама, које је истакнуто на огласним таблама у свим блоковима у којима су смештена лица лишена слободе. У заводској библиотеци су припремљени примерци Закона о бесплатној правној помоћи, као и листа пружалаца помоћи и обрасци за подношење захтева.

Такође, поступајући по препорукама, КПЗ Панчево ће по ступању страног држављанина у Завод обавестити Министарство спољних послова о томе да ли странац жели контакт са дипломатско-конзуларним представништвом своје земље.

Обука за запослене у службама за третман свих завода за примену специјализованих програма за рад са осуђеницима, првобитно планирана за март 2020. године, због епидемије заразне болести биће реализована до марта 2021. године, када ће бити израђен нови правилник о бенефицираном радном стажу – уједначен за све запослене који раде на истим пословима. У одговору органа стоји да је КПЗ Панчево тражио финансијска средства за 2021. годину како би сви запослени имали редовне здравствене прегледе, као и да се писане информације о правима лица лишених слободе преведу на језике националних мањина.

Такође, Завод ће предузети мере да се радно ангажују и прекршајно кажњена и притворена лица, као и да се организују различите културно-уметничке активности, чим се превазиђе актуелна епидемиолошка ситуација.

 

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у Прихватилишту за странце су формиране евиденције о пријему поднесака и почело се са издавањем потврда о предаји поднесака, стоји у одговору Управе граничне полиције Министарства унутрашњих послова. Како је наведено, од странаца се више неће тражити да потписују потврде о враћеним предметима уколико се привремено одузети предмети предају службеницима земаља у које се удаљују, већ ће записник о враћању и прихватању лица бити доказ да предмети више нису у поседу полицијских службеника Р. Србије.

МУП није обезбедио средства за ангажовање преводилаца за потребе поступака који се воде у Прихватилишту, али се предузимају одређене мере да се поступи и по тој препоруци. Иако је приликом посета Прихватилишту за странце годинама указивано на организацију здравствене заштите, напредак није остварен у овој области. У погледу препоруке у вези са обезбеђивањем правне помоћи странцима у поступку удаљења, одустало се од раније предложеног решења да Адвокатска комора Србије достави листу заинтересованих адвоката, јер се могу јавити проблеми наплате услуга адвоката. Уместо тога, МУП ће предложити Министарству правде да се на оперативном нивоу успостави механизам како би се услуге адвоката у поступцима удаљења плаћале на начин који важе за категорије лица која могу користити бесплатну правну помоћ.

У одговору на препоруку која се тиче забране принудног удаљења и исказа странца да му у одређеној земљи прети прогон или да постоји ризик да ће бити подвргнут извршењу смртне казне или тортури, МУП планира да у сарадњи са УНХЦР-ом организује и одржи семинаре и обуке за полицијске службенике на целој територији Р. Србије у вези са сагледавањем испуњености услова за доношење решења о враћању у сваком конкретном случају.

Заштитник грађана указао је да законски рок за покретање судских поступака за утврђивање чињеница o „несталим бебама“, који истиче 11.9.2020. године, треба да буде продужен за више од месец и по дана колико је трајало ванредно стање уведено због епидемије корона вируса јер су у том периоду уредбом Владе Србије престали да теку сви рокови у судским поступцима.

С тим у складу, Заштитник грађана позива судове да узму у обзир Уредбу Владе Србије о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15.3.2020. године, која је ступила на снагу 20.03.2020. године. Чланом 1 те уредбе је прописано да рокови за покретање ванпарничног поступка (по којима се воде и поступци за утврђивање чињеница o „несталим бебама“) престају да теку за време ванредног стања.

Уредба Владе Србије престала је да важи даном укидања ванредног стања 06.05.2020. године, када су рокови наставили да теку.

„Проблем 'несталих беба', који већ дуги низ година није решен и који представља један тежак жиг за наше друштво, мора добити свој епилог и то по слову закона. Зато ћемо се трудити да у оквиру законом прописаних услова случајеви 'несталих беба' буду окончани и да родитељи коначно у судском поступку добију истину коју чекају више деценија“, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

Заштитник грађана користи и користиће своје законско право да у име родитеља и свих других лица овлашћених да учествују у решавању ових случајева подноси предлоге за утврђивање чињеница о статусу новорођеног детета за које се сумња да је нестало из породилишта у Србији, навео је Пашалић и додао да је до данас поднео више таквих предлога суду.

Заштитник грађана истиче да би рок за покретање поступка који је прописан Законом о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији, који је ступио на снагу 11.03.2020. године, требало продужити за још 47 дана током којих нису текли рокови за покретање ових поступака због ванредног стања.

Закон у члану 17 прописује рок за покретање поступака пред судом у року од шест месеци од дана ступања на снагу, па је словом закона последњи дан рока 11.09.2020.године. Како рокови за покретање ових поступака нису текли од 20.03.2020. до 06.05.2020. године Заштитник грађана сматра да рок за покретање поступака за утврђивање чињеница o „несталим бебама“ треба продужити.

Чланом 15 Закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији је прописано да предлог за утврђивање чињеница о статусу новорођеног детета за које се сумња да је нестало из породилишта у Републици Србији, у име родитеља и других овлашћених лица може да поднесе Заштитник грађана.

Страна 6 од 464